Analysguiden: Reser pengar efter motgång

Cortus Energy genomför en emission som vid full teckning kan inbringa 55,4 MSEK efter kostnader. 80 procent av emissions­likviden säkrad är via garanter eller åtaganden. En lyckosam produktionsättning kan skapa ringar på vattnet.

Bolagets absolut viktigaste projekt just nu är det i Höganäs tillsammans med Höganäs AB. Tidigare målsättning var att inviga anläggningen (om 6 MW) i mitten på 2018 för att sedan testa och kalibrera och produktionsätta och leverera energi­gas under 2019. Vid detta tillfälle var bolagets upp­skattning att installationen skulle generera återkommande intäkter om 19 MSEK per år. Uppförandet och installationen av anläggning har dock försenats och varit mer kostsamt än beräknat. Detta påvisar risker, då inte bara de associer­ade till finansiering. Givet att bolaget väl får upp anläggningen skall denna också generera goda driftdata, vilket i dag inte är garanterat.

Med detta tvingas bolaget genomföra en emission tidigare än väntat. Likviden (55,4 MSEK efter kostnader) skall gå till att (i) färdigställa anläggningen i Höganäs, (ii) betala av ett kortfristigt brygglån om 20 miljoner kronor liksom (iii) fortsätta driva verksamheten. Emissionskursen är 0,13 kronor per nytecknad aktie (för varje befin­tlig aktie erhåller aktieägaren en uniträtt, två uniträtter berättigar till köp av en unit för 0,26 SEK omfattande två nya aktier och en teckningsoption). Tecknings­perioden löper till den 22 november. För den som inte vill teckna finns möjlighet att sälja unit­rätter till den 20 november. Affärsmöjligheterna i USA, Japan, Tyskland, Frankrike och andra marknader avses delfinansieras med den eventuella likviden från TO.

Trots bakslag befinner sig Cortus Energy i en mycket intressant och av­görande fas för framtiden. Kan anläggningen i Höganäs driftsättas och generera fördelaktiga driftdata har bolaget en första referensanläggning i industriell skala. Det skapar i sin tur avsevärt förbättrade förutsättningar för att inom en snar framtid ro i land en beställning från Japan och USA. Vidare har en avsiktsförklaring signerats med det tyska bolaget Infinite Fuels och avsikten är att i samarbetet undersöka möjlig­heten att med WoodRoll®-tekniken utvinna biometan från biomassa. Den tyska marknaden är intressant med avveckling av kärnkraft. I basscenariot beräknas ett motiverat pris per aktie om 0,18 kronor efter antagen fulltecknad emission för de kommande sex månaderna. Det är över emissionskursen om 0,13 kronor per aktie.

Läs hela analysen här.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden.