Ansökan om avnotering godkänd

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (”Karlbergsvägen 77” eller ”Bolaget”) har, som tidigare kommunicerats, ansökt om avnotering av Bolagets preferensaktie från Nasdaq First North.

Nasdaq Stockholm har nu godkänt Bolagets ansökan om avnotering samt beslutat att sista dag för handel ska vara fredagen den 25 januari 2019.

Stockholm den 11 januari 2019

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Styrelseordförande Ilija Batljan, telefon 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 17:31 den 11 januari 2019

Om Karlbergsvägen 77

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) grundades 2016 i syfte att genomföra ett utvecklingsprojekt av fastigheten Kadetten 29 i stadsdelen Vasastan i centrala Stockholm. Karlbergsvägen 77 är ett samarbete mellan Fridhem och Patriam, båda erfarna aktörer inom finansiering och utveckling av bostadsprojekt i Stockholmsregionen. Den 13 december 2018 offentliggjorde Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) utfall i det partiella offentliga uppköpserbjudande till preferensaktieägarna i Karlbergsvägen 77 som SBB offentliggjorde den 4 oktober 2018 och den 19 december 2018 slutfördes SBB:s förvärv av samtliga stamaktier i Karlbergsvägen 77. Efter det partiella offentliga uppköpserbjudandet och tillträdet till stamaktierna innehar SBB cirka 99,2 procent av totalt antal aktier och cirka 99,9 procent av totalt antal röster i Karlbergsvägen 77. Karlbergsvägen 77:s preferensaktie är noterad på Nasdaq First North sedan den 4 april 2017. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, kontakt: certifiedadvisor@penser.se / 08-4638300.