Arcede Pharma offentliggör utfall i företrädesemission

Styrelsen för Arcede Pharma AB (publ) (”Arcede” eller “Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den företrädesemission av units som offentliggjordes den 14 juli 2023, och vars teckningsperiod avslutades den 8 september 2023 (”Företrädesemissionen”). Totalt tecknades 96 934 429 units, motsvarande cirka 66 procent av Företrädesemissionen, med stöd av uniträtter. Därtill tecknades 8 156 184 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 6 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen tecknades därmed till cirka 72 procent och inga emissionsgarantier behöver tas i anspråk. Arcede tillförs initialt cirka 9,5 MSEK före emissionskostnader. I januari 2024 kan Bolaget komma att erhålla ytterligare cirka 9,5 MSEK om samtliga teckningsoptioner serie TO 1 utnyttjas för teckning av aktier.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Totalt tecknades 96 934 429 units, motsvarande cirka 66 procent av Företrädesemissionen, med stöd av uniträtter. Därtill tecknades 8 156 184 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 6 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen tecknades därmed till cirka 72 procent och inga emissionsgarantier tas i anspråk.

Varje unit innehåller en (1) aktie och en (1) teckningsoption serie TO 1. En (1) teckningsoption serie TO 1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget, under perioden från och med den 8 januari 2024 till och med den 19 januari 2024. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner serie TO 1 uppgår till 0,09 SEK per aktie.

Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Spotlight Stock Market efter slutlig registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.

Genom Företrädesemissionen tillförs Arcede en initial emissionslikvid om cirka 9,5 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 1 kan Arcede högst tillföras ytterligare cirka 9,5 MSEK före emissionskostnader.

Genom Företrädesemission ökar antalet aktier i Arcede med 105 090 613 aktier, från 5 846 322 aktier till 110 936 935 aktier och aktiekapitalet ökar med 8 987 757,512423 SEK, från 500 000,171048 SEK till 9 487 757,683471 SEK. För det fall samtliga teckningsoptioner serie TO 1 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare 105 090 613 aktier till totalt 216 027 548 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 8 987 757,512423 SEK till 18 475 515,195894 SEK.

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier. För så kallad bottengaranti utgår antingen kontant ersättning uppgående till 15 procent av det garanterade beloppet alternativt 20 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units i Bolaget, och för så kallad toppgaranti utgår antingen kontant ersättning uppgående till 20 procent av det garanterade beloppet alternativt 22 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units i Bolaget. Garantiersättning i form av nyemitterade units sker med samma villkor som för units i Företrädesemissionen. Om samtliga emissionsgaranter skulle välja att erhålla garantiersättning i units skulle totalt maximalt 9 777 777 units innehållandes 9 777 777 aktier och 9 777 777 teckningsoptioner serie TO 1 utges i form av garantiersättning. Garanter ska senast två arbetsdagar efter att utfallet i Företrädesemissionen offentliggjorts underrätta Västra Hamnen Corporate Finance AB om garantiersättning ska utgå kontant eller i form av nyemitterade units i Bolaget.

Handel med betalda tecknade units (”BTU”) på Spotlight Stock Market pågår under kortnamnet ARCEDE BTU fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under september 2023. Därefter kommer BTU att omvandlas till aktier och teckningsoptioner serie TO 1. Teckningsoptioner serie TO 1 kommer därefter att tas upp till handel på Spotlight Stock Market så snart som möjligt efter genomförd registrering hos Bolagsverket.

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med de principer som angivits i det memorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 21 augusti 2023 (”Memorandumet”). Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds ut per post till respektive tecknare. Tilldelade units ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Rådgivare
Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Arcede i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Arcede. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Arcede har endast skett genom Memorandumet som offentliggjorts av Bolaget den 21 augusti 2023 på Bolagets hemsida, www.arcedepharma.com. Memorandumet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har varken granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen. Erbjudandet i Memorandumet är undantaget prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning med anledning av att beloppet som erbjuds av Bolaget till allmänheten understiger 2,5 MEUR. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och därmed varken identifierar eller utger det sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner, eller andra värdepapper i Arcede. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Memorandumet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Memorandumet.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Arcede har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information är sådan som Arcede Pharma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-09-11 20:45 CET.

För mer information:
Mia Lundblad, VD
Arcede Pharma AB 
mia.lundblad@arcedepharma.com
+46 723 12 27 44

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den .

Om Arcede Pharma:
Arcede Pharmas huvudsakliga projekt har som mål att utveckla en ny typ av inhalationsbehandling mot främst kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) men även svår astma, med syftet att förbättra patienternas livskvalitet samt öka deras livslängd. Framför allt KOL är en sjukdom som har en stor negativ inverkan på patienterna och orsakar enormt lidande. Den globala dödligheten till följd av dessa sjukdomar är hög och ökar dessutom kontinuerligt. För mer information om Arcede Pharma, besök www.arcedepharma.com.