Årsredovisning 2017 LifeAir

Finansiellt

  • Nettoomsättningen för helåret förändrades med -7 046 TSEK till 22 199 TSEK (29 245)
  • Rörelseresultatet för helåret förändrades med -2 136 TSEK till -15 810 TSEK (-13 674)
  • Resultatet före skatt för helåret förändrades med -1 694 TSEK till -16 775 TSEK (-15 081)
  • Resultat per aktie för året uppgick till -1,36 kr (-1,58) och efter utspädning -1,36 kr (-1,58)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret förändrades med 3 656 TSEK till -14 658 TSEK (-18 314)

Operativt

  • Under inledningen av 2017 förvärvade LifeAir samtliga aktier i LightAir Holding AB. Förvärvet skedde genom en apportemission av 9 515 539 aktier i LifeAir, motsvarade en ägarandel om 77 procent av röster och kapital i LifeAir efter genomförd apportemission.
  • En ny styrelse valdes under året. Tre nya ledamöter som har stor erfarenhet från entreprenörskap och försäljning kompletterade två ledamöter som varit med sedan verksamheten startade 2006.
  • Joakim Hansson utsågs till VD för bolaget och ersatte Roger Sogge under december 2017. Joakim Hansson har mångårig erfarenhet från försäljning och ledning av försäljningsverksamhet riktad mot konsumentmarknaden.
Koncernen (TSEK) 2017 2016 2015 2014 2013
Avkastning på eget kapital, % neg. neg. neg. 46,57 neg.
Avkastning på sysselsatt kapital, % neg. neg. neg. 11,84 neg.
Rörelsekapital 3 364 2 766 -9 203 5 733 -4 980
Balanslikviditet (ggr) 1 1 1 1 1
Soliditet, % 44,8 46,0 3,9 21,3 16,0
Medelantal medarbetare 7 7 7 4 4
Aktiedata 2017 2016 2015 2014 2013
Årets resultat per aktie före utspädning (SEK) -1,36 -1,58 -0,56 0,24 -0,49
Årets resultat per aktie efter utspädning (SEK) -1,36 -1,58 -0,56 0,24 -0,49
Eget kapital per aktie (SEK) 0,92 1,47 0,10 0,66 0,38
Börskurs vid årets slut (SEK) 2,8
Genomsnittligt antal aktier (tusental) 12 358 9 516 9 516 9 516 9 516
Antal aktier vid årets slut (tusental) 12 358 9 516 9 516 9 516 9 516


LifeAir – produkter, teknologier och marknader

Produkter

 LifeAir är ett svenskt Clean Tech-bolag som utvecklar och säljer luftrenare baserade på patenterade och banbrytande teknologier för luftrening i inomhusmiljö. Bolaget har tillgång till två teknologier som marknadsförs under varumärkena IonFlow och CellFlow, där IonFlow redan finns på marknaden idag och erbjuder effektiva och funktionella produkter med ett tydligt designkoncept. IonFlow-teknologin är baserad på vidareutvecklad joniseringsteknik och CellFlow-teknologin är baserad på vidareutvecklad elektrostatfilterteknik. CellFlow-teknologin är licensierad till två intressebolag som är delägda av LifeAir-koncernen. LifeAirs produkter är testade på marknaden med mycket goda resultat. IonFlow-teknologin är ensam i världen med vetenskapliga bevis att effektivt förhindra spridning av luftburna virus; 2015 publicerades en vetenskaplig rapport i Nature Scientific Reports efter sju års forskningsstudier på Karolinska Institutet (KI).

Teknologier

IonFlow – jonisering

Joniseringsteknologin innebär att man genom högspänning genererar enorma mängder elektroner som i sin tur bildar negativa joner med molekyler i luften. De negativa jonerna fastnar på partiklar i luften och laddar dem negativt. En positivt laddad kollektor attraherar sedan partiklarna med en effekt liknande en magnet. Teknologin är mycket effektiv och trots hög jonproduktion är den godkänd och certifierad enligt ARB UL867 (California Air Resources Board) som är den strängaste standarden för ozon vilket är unikt på marknaden. Idag finns lagstadgade gränsvärden för ozon och för att respektera dessa har de flesta jonisatorer på marknaden en låg jonproduktion och därmed bristfällig luftrening. En annan effekt med jonisering är att väggar kan bli naturliga kollektorer. Detta problem har minimerats med LifeAirs teknologi, men i starkt förorenade miljöer kan det inte undvikas.

CellFlow – elektrostatfilter

Den patenterade teknologin kan liknas vid ett traditionellt elektrostatfilter. CellFlow är en innovativ utveckling av konventionell fläktbaserad elektrostatfilterteknik. CellFlows unika filterteknik kombineras med jonisering där partiklar laddas negativt i ett statiskt laddat kraftfält. Via filtrets egenskaper attraheras de negativt laddade partiklarna som därmed fastnar. CellFlows filter är utformat som en gles dubbelspiral för att få största möjliga upptagningsyta med minsta möjliga luftmotstånd. Detta innebär att tekniken uppnår en mycket effektiv och energisnål partikelavskiljning till låg ljudnivå. Dessutom har den hög skalbarhet med stora möjligheter att utveckla produkter anpassade för olika behov och miljöer.

LifeAirs marknader

 Den globala marknaden för luftrenare väntas växa från cirka USD 20 miljarder 2018 till cirka USD 30 miljarder 2021, främst drivet av generellt ökat välstånd, stora befolkningar i nyckelmarknader i främst Asien, ökad medvetenhet om luftföroreningars negativa hälsoeffekter samt ökade krav på luftkvalitet från myndigheter.
Marknaden för luftrenare är segmenterad där specifika geografiska förhållanden såsom befolkningsstorlek, halter av luftföroreningar och generell kunskap om luftkvalitet och dess hälsopåverkan i stor utsträckning styr efterfrågan och kraven som ställs på luftrenare. Tack vare LifeAir IonFlows bevisade hälsorelaterade fördelar och ett tydligt fokus på såväl funktion, effektivitet som design tillgodoser LifeAir den kravbild som ställs på olika marknader.

Marknaden för luftrenare kan delas in i tre sektorer: konsumentprodukter (30 procent), kommersiella produkter (45 procent) och industriella produkter (25 procent). LifeAir har sedan 2007 sålt produkter inom ett subsegment till konsumentmarknaden (jonisering) vilket utgör mindre än 10 procent av den totala marknaden. Med nya fläkt-filterbaserade produkter under utveckling kommer LifeAir att adressera omkring 75 procent av den totala marknaden.

LifeAirs affärsmodell baseras på att bolaget utvecklar produkter och varumärke som sedan säljs och marknadsförs genom ett världsomspännande nät av distributörer. Genom LifeAirs Premium Distributor Program, där utvalda distributörer ansvarar för att marknadsföra och bygga upp lokala distributionsnät av återförsäljare, därmed begränsas LifeAirs egna kostnader i verksamheten. Därutöver innebär affärsmodellen hög flexibilitet att snabbt anpassa produktutveckling och marknadsföring till förändringar på lokala marknader och därmed hög konkurrenskraft. LifeAir har sedan grundandet 2006 sålt cirka 165 000 IonFlow-produkter i cirka 30 länder runt om i världen.

Årsredovisning 2017 LifeAir


För ytterligare information kontakta:

Joakim Hansson
VD, LifeAir AB (publ)
070-961 56 10
joakim.hansson@lifeair.com

Martin Eliasson
Ekonomichef, LifeAir AB (publ)
0766-36 94 90
martin.eliasson@lifeair.com

Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2018 kl. 23:55 CET.


Om LifeAir

LifeAir AB (publ) förbättrar människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lifeair.com.