Återköp av aktier av EQT AB under vecka 32, 2023

EQT AB (LEI-kod 213800U7P9GOIRKCTB34) (“EQT”) har mellan den 7 augusti 2023 och 11 augusti 2023 återköpt sammanlagt 393 926 egna stamaktier (ISIN: SE0012853455) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om högst 1 800 000 egna stamaktier för ett sammanlagt maximalt belopp om 500 000 000 SEK som EQT offentliggjorde den 14 juli 2023. Återköpsprogrammet, som löper under perioden 17 juli 2023 till 25 augusti 2023, genomförs i enlighet med Marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052.

EQT-stamaktier har återköpts enligt följande:

Datum: Aggregerad daglig volym (antal aktier): Viktat genomsnittspris för aktier per dag (SEK): Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK):
7 augusti 2023 79 115 239,3494 18 936 127,78
8 augusti 2023 77 715 239,2045 18 589 777,72
9 augusti 2023 78 798 240,8373 18 977 497,57
10 augusti 2023 78 888 242,6205 19 139 846,00
11 augusti 2023 79 410 240,0320 19 060 941,12
Totalt ackumulerat under vecka 32/2023 393 926 240,4111 94 704 190,19
Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet 1 520 363 240,2307 365 237 904,27

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Skandinaviska Enskilda Banken AB för EQT:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår EQT:s innehav av egna stamaktier till 1 520 363 stamaktier per den 11 augusti 2023. Det totala antalet aktier i EQT, inklusive de egna aktierna, är 1 186 623 591 och antalet utestående aktier, exklusive de egna aktierna, är 1 185 103 228.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna biläggs detta pressmeddelande.

Kontakt
Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

Om EQT
EQT är en syftesdriven global investeringsorganisation som enbart fokuserar på strategier för aktivt ägande. Med ett nordiskt arv och ett globalt tankesätt har EQT ett track record av stabil och attraktiv avkastning inom flera geografiska områden, sektorer och strategier som sträcker sig över nära tre årtionden. EQT har investeringsstrategier som täcker alla faser i ett företags utveckling, från start-up till mogna faser. EQT har idag EUR 126 miljarder i avgiftsgenererande förvaltat kapital inom två affärssegment – Private Capital och Real Assets.

Med rötterna i Wallenbergfamiljens entreprenöriella tankesätt och filosofi om långsiktigt ägande styrs EQT av ett antal djupt förankrade värderingar och en tydlig företagskultur. EQT förvaltar och rådger flera fonder och investeringsenheter som investerar över hela världen med målsättningen att framtidssäkra bolag, skapa attraktiv avkastning och ha en positiv påverkan med allt EQT gör.

EQT AB-koncernen avser EQT AB (publ) och dess direkta och indirekta dotterbolag, vilka inkluderar general partners och juridiska personer som rådger EQT-fonder samt EQT-fonders fondförvaltare. EQT har kontor i mer än 20 länder i Europa, Asien-Stillahavsområdet och Nordamerika och fler än 1 800 medarbetare.

Mer information: www.eqtgroup.com
Följ EQT på LinkedIn, Twitter, YouTube och Instagram