Teckningskursen för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 3 B i Calmark har fastställts till 1,60 SEK per B-aktie

Calmark Sweden AB (publ) (Calmarkeller “Bolaget”) genomförde under det fjärde kvartalet 2022 en företrädesemission av s.k. units vari en (1) unit bestod av fyra (4) nyemitterade B-aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 3 B (även tidigare benämnd serie 2022/2023). De som tecknade units under teckningsperioden från och med den 29 september 2022 till och med den 13 oktober 2022 erhöll därmed en (1) vidhängande vederlagsfri teckningsoption av serie TO 3 B per tecknad unit i företrädesemissionen. Varje teckningsoption av serie TO 3 B ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckningsoptionerna motsvarar 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets B-aktie under en period om tio (10) handelsdagar närmast före den 14 augusti 2023 (dvs perioden från och med den 31 juli 2023 till och med 11 augusti 2023), dock lägst 1,60 SEK och inte högre än 3,20 SEK per aktie. Den genomsnittliga betalkursen uppgick under mätperioden till cirka 0,42 SEK per B-aktie och således är lösenpriset fastställt till 1,60 SEK per B-aktie.

Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO 3 B:

Villkor: En (1) teckningsoption av serie TO 3 B berättigar teckning till en (1) ny B-aktie i Calmark.

Teckningskurs: 1,60 SEK per nytecknad B-aktie.

Emissionsvolym: 3 718 161 teckningsoptioner av serie TO 3 B är emitterade. Vid fullt utnyttjande emitteras 3 718 161 aktier och Bolaget kan tillföras som högst cirka 5,95 MSEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till maximalt cirka 500kSEK.

Utnyttjandeperiod: 14 augusti 2023 – 28 augusti 2023.

Handel med teckningsoptioner av serie TO 3 B: Teckningsoptionerna är upptagna till handel på Spotlight Stock Market under kortnamnet ”CALMA TO 3 B” med ISIN-kod SE0018535650. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 3 B är 24 augusti 2023.

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 24 augusti 2023, alternativt utnyttjas senast den 28 augusti 2023, förfaller värdelösa. För att teckningsoptioner av serie TO 3 B inte ska förfalla krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier alternativt säljer sina teckningsoptioner inom ovan angiven tid.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna inkluderades som en del av det prospekt som publicerades i samband med företrädsemissionen och som offentliggjordes den 28 september 2022.

Hur teckningsoptionerna utnyttjas:
Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Innehavare vars teckningsoptioner av serie TO 3 B är förvaltarregistrerade (optionerna finns på en depå, exempelvis ISK-konto) tecknar och erlägger betalning av aktier i enlighet med anvisningar från sin bank eller annan förvaltare. För frågor och instruktioner kring utnyttjande av förvaltarregistrerade teckningsoptioner, vänligen kontakta din bank/förvaltare. Detta bör ske i god tid före den 28 augusti 2023, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto)
Direktregistrerade innehavare (innehav på VP-konto) av teckningsoptioner av serie TO 3 B ska anmäla inlösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka en anmälningssedel för nyttjande av teckningsoptioner, så att den är emissionsinstitutet Hagberg & Aneborn Fondkommission AB tillhanda senast kl. 15:00 den 28 augusti 2023.

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.calmark.se och på emissionsinstitutet Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida www.hagberganeborn.se

Aktiekapital och utspädning

Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med 371 816,10 SEK, från 4 753 903,10 SEK, till 5 125 719,20 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt utnyttjande med 3 718 161 aktier, från 47 539 031 aktier till 51 257 192 aktier. Utspädningen vid fullt utnyttjande uppgår till cirka 7,25 procent av antalet aktier och 6,76 procent av antalet röster i Bolaget.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB agerade finansiell rådgivare och Moll Wendén Advokatbyrå AB legal rådgivare till Calmark i samband med företrädesemissionen 2022 och agerar med samma kapacitet i samband med förestående optionslösen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med optionslösen.

För frågor med anledning av teckningsoptionerna, vänligen kontakta:
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB

Telefon: + 46 (0) 840 89 33 50

E-post: info@hagberganeborn.se

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD
Telefon: +46 70 214 98 93
E-post: anna.soderlund@calmark.se 
www.calmark.se 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som tillverkar och säljer en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer. Det första testet, Neo-Bilirubin, är CE-märkt och mäter bilirubinnivån i helblod för att upptäcka gulsot hos nyfödda. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer på www.calmark.se.