Avida Finans AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

Stockholm, 2018-12-07 kl. 16:00 CET

Avida Finans AB (publ) (”Bolaget”) emitterade den 6 november 2018 supplementärkapitalinstrument (Tier 2 obligationer) om 250 000 000 SEK inom ett totalt rambelopp om 250 000 000 SEK på den svenska obligationsmarknaden (”Obligationerna”). Obligationerna löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 6,5 procent per år och har slutförfall den 6 november 2028.

Bolaget kommer att ansöka om att notera obligationslånet på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Obligationerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm så snart som möjligt.

Med anledning av detta har Bolaget upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Bolagets (www.avidafinance.com) webbplatser.

Denna information är sådan information som Avida Finans AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december 2018 kl. 16:00.

För ytterligare information, var god kontakta:

Tord Topsholm, CEO på Avida
Telefon: 072-402 44 25, E-post: tord.topsholm@avida.se

Pehr Olofsson, CFO på Avida
Telefon: 072-402 44 94, E-post: pehr.olofsson@avida.se

Avida är ett kreditmarknadsbolag som sedan starten 1983 erbjuder finansiella lösningar och tjänster för privatpersoner och företag i Sverige, Norge och Finland. Vi är idag cirka 120 anställda, med huvudkontor i Stockholm samt filialer i Oslo och Helsingfors. Avida står under tillsyn av Finansinspektionen och har tillstånd att bedriva finansiell verksamhet såsom in- och utlåning. Likt alla svenska banker och kreditmarknadsbolag omfattas vi av den statliga insättningsgarantin. Vår affärsidé är att erbjuda företag och konsumenter finansiella tjänster genom enkla och moderna lösningar. Vi vill skapa nöjda kunder genom innovativt tänkande, tekniskt kunnande i framkant, samt inte minst engagerade, kompetenta och erfarna medarbetare.