Axkid offentliggör investeringsmemorandum med anledning av förestående företrädesemission

Styrelsen i Axkid AB (“Axkid” eller “Bolaget”) har med anledning av den företrädesemission som offentliggjordes den 17 juni 2021 upprättat ett investeringsmemorandum.

Styrelsen i Axkid beslutade den 17 Juni 2021 med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 18 maj 2021 att genomföra en emission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Styrelsen i Bolaget har med anledning av Företrädesemissionen, och inför teckningsperiodens inledande den 29 juni 2021, upprättat ett investeringsmemorandum ("Memorandum").

Företrädesemissionen kommer medföra en emission av högst 881 818 nya aktier, till en kurs av 18 kr per aktie. (Elva (11) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie).

Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent av Caution Ax Bidco AB, och Bolaget kommer att tillföras cirka 15,9 MSEK före kostnader relaterade till Företrädesemissionen.

Offentliggörande av investeringsmemorandum

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till Memorandumet. Memorandum och anmälningssedel kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida (www.axkid.se), Eminovas hemsida: www.eminova.se och även på Spotlight Stock Markets hemsida (https://www.spotlightstockmarket.com/).

Tidsplan för nyemissionen

– Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är 22 juni 2021.

– Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är 23 juni 2021.

– Avstämningsdag är 24 juni 2021.

– Teckning med företrädesrätt sker genom betalning från och med 29 juni – 13 juli 2021.

– Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight under perioden 29 juni – 8 juli

2021.

– Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Spotlight från och med den 29

juni 2021 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen vilket beräknas bli i slutet

av juli 2021.

Emissionsinstitut

Eminova Fondkommission AB, Biblioteksgatan 3, 3 tr, 111 46 Stockholm | Tfn 08-684 211 00 (info@eminova.se)

Länk digital anmälningssedel: https://eminova-app.web.verified.eu/?company=Axkid

 

För ytterligare information om nyemissionen kontakta VD Daniel Johansson, e-mail

daniel.johansson@axkid.com, tel. 0704-56 67 33, eller läs på hemsidan www.axkid.se.