Axolot Solutions Holding AB:s företrädesemission är nu registrerad hos Bolagsverket

Axolot Solutions Holding AB:s företrädesemission är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med bolagets BTA är satt till den 15 juli, 2022.

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Den nyligen genomförda företrädesemissionen om ca 20,44 MSEK tecknades som tidigare meddelats till ca 146 %. Bolagets styrelse utnyttjade även möjligheten att ta in ytterligare kapital genom en beslutad överteckningsoption vilket tillförde bolaget ytterligare 2.85 MSEK. Efter sedvanliga emissionskostnader har bolaget tillförts netto ca 21.7 MSEK. Full betalning för tecknade aktier har inkommit till bolaget och i avvaktan på Bolagsverkets registrering av emissionen har det varit möjligt att handla med BTA (betald tecknad aktie) i bolaget.

Bolagsverket har nu registrerat företrädesemissionen varför Euroclear låtit meddela att sista dag för handel med BTA i Axolot Solutions Holding är satt till den 15 juli. Stoppdag för BTA hos Euroclear är den 19 juli och BTA växlas till aktier på aktieägarnas depåkonton den 21 juli 2022.

För ytterligare information kontakta:

Lennart Holm, Styrelseledamot och VD Axolot Solutions Holding AB, 070 630 85 62 eller lennart.holm@axolotsolutions.com

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör en hög reningsgrad samt recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Genom dotterbolaget Axolot Solutions Finland Oy driver Axolot Solutions även verksamhet i Finland. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.