Beslut fattade vid årsstämman i AQ Group AB 2021

AQ Group AB (publ) höll idag årsstämma som bl.a. valde styrelse, fastställde resultat- och balansräkningar för 2020, beviljade styrelse och VD ansvarsfrihet, och beslutade om emissionsbemyndigande till styrelsen.  Årsstämman beslutade även att ingen utdelning ska utgå, att bolagsordningen ändras och att styrelsens ersättningsrapport för 2020 godkänns.

Mot bakgrund av situationen som råder till följd av Covid-19 genomfördes årsstämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. 

Vid årsstämman var 68,54 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget representerade.

Bolagsordningsändring
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens förslag om ändring av §§ 6, 7 och 8 i bolagsordningen.

Resultat- och balansräkningar
Stämman beslutade att fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen för verksamhetsåret 2020.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår.

Resultatdisposition
Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

Styrelsen
Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvodena ska vara oförändrade i förhållande till föregående år.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter ska vara åtta, att omvälja styrelseledamöterna Patrik Nolåker, Gunilla Spongh, Lars Wrebo, Ulf Gundemark, Per-Olof Andersson, Annika Johansson-Rosengren och Claes Mellgren, samt att som ny styrelseledamot välja Vegard Søraunet. Patrik Nolåker omvaldes som styrelsens ordförande.

Revisor
Stämman beslutade att omvälja revisionsbolaget KPMG AB som revisor för perioden till slutet av årsstämman 2022. KPMG AB har meddelat att Hök Olov Forsberg kommer att utses till huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Förfarande vid utnämnande av valberedning samt rörande dess uppgifter
Stämman beslutade att anta valberedningens förslag om förfarande för bolagets valberedning.

Ersättningsrapport 2020
Stämman beslutade att godkänna styrelsens rapport avseende ersättning till ledande befattningshavare för 2020.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman godkände styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, få fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 1 500 000 nya aktier.

Fullständig information och beslut
Protokoll från årsstämman och fullständig dokumentation kring stämmans beslut kommer att finnas på bolagets hemsida, www.aqg.se

_____________________________________________________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Patrik Nolåker, styrelseordförande, telefon, 070-4178501

Denna information lämnades för offentliggörande den 21 april 2021 klockan 17:00 CEST.

____________________________________________________________________________________________

Kort om AQ

AQ är en ledande leverantör till krävande industrikunder och är noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Koncernen består till största delen av rörelsedrivande bolag som vart och ett utvecklar sin speciella kompetens och i samarbete med övriga bolag, strävar efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar i nära samarbete med kunden.

Huvudkontoret ligger i Västerås. AQ har totalt den 31 december 2020 ca 5 900 anställda i Sverige, Bulgarien, Estland, Indien, Kina, Litauen, Mexiko, Polen, Italien, Ungern, Serbien, Finland, Kanada, USA, Brasilien och Tyskland.

År 2020 hade AQ en omsättning på ca 4,8 miljarder SEK, och sedan koncernen startade år 1994 har AQ redovisat positivt resultat varje kvartal.

www.aqg.se