Beslut från extra bolagsstämma i Bio-Works Technologies AB den 25 november 2021

Extra bolagsstämma i Bio-Works Technologies AB (”Bio-Works” eller ”Bolaget”) hölls idag och vid stämman godkändes styrelsens beslut att emittera 4 315 000 nya aktier. 

Extra bolagsstämman beslutade idag, den 25 november 2021, att godkänna styrelsens beslut från den 8 november 2021 att öka Bolagets aktiekapital med högst 431 500 kronor genom en riktad nyemission av högst 4 315 000 aktier. Teckningskursen uppgår till 19,70 kronor per aktie, baserat på förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och investerare. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma en begränsad krets av investerare som anmält intresse att teckna aktier i emissionen. Samtliga aktier har tecknats och tilldelats. Syftet med emissionen, och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och på fördelaktiga villkor anskaffa kapital för fortsatta försäljnings- och marknadsaktiviteter av Bolagets separationsmedieprodukter och produktutveckling samt att stärka ägarbasen med nya välrenommerade och långsiktiga ägare.

För ytterligare information om emissionen, se Bio-Works pressmeddelanden den 8 och 9 november 2021.
 

För mer information, vänligen besöka Bio-Works hemsida, www.bio-works.com, eller kontakta Jonathan Royce, vd, e-post: jonathan.royce@bio-works.com, telefon: +46 70 1434143.

Bio-Works är ett bioteknikbolag som utvecklar, producerar och säljer innovativa separationsmedieprodukter baserade på agaros för att rena proteiner, peptider och andra biomolekyler. Bolagets produkter används huvudsakligen för att rena biologiska läkemedel och diagnostiska produkter, från forskningsfasen till produktion i stor skala. Produkterna säljs globalt dels genom den egna organisationen, dels via distributörer. Bio-Works anläggning är i Uppsala Business Park i Uppsala, Sverige. Bolagets aktie är noterad på First North. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46 (0) 8-528 00 399, info@fnca.se.