Beslut om nyemission i Emilshus med anledning av utnyttjandet av övertilldelningsoptionen

Styrelsen i Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) (”Emilshus” eller ”Bolaget”) har i dag den 21 oktober 2021, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 18 augusti 2021, beslutat om en nyemission av 1 086 956 preferensaktier.

Den 18 oktober 2021 meddelade Emilshus att den övertilldelningsoption som Emilshus lämnade i samband med erbjudandet och noteringen av Bolagets preferensaktier på Nasdaq First North Growth Market den 1 oktober 2021 (”Erbjudandet”) hade utnyttjats till fullo. Med anledning av detta har styrelsen för Emilshus, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 18 augusti 2021, beslutat om en nyemission av 1 086 956 preferensaktier.

Teckningskursen för preferensaktierna motsvarar priset i Erbjudandet (dvs. 27,60 SEK). Genom nyemissionen kommer Bolaget således att tillföras ytterligare cirka 30 MSEK, vilket medför att Bolaget tillförts totalt cirka 230 MSEK genom Erbjudandet (före transaktionskostnader). Samtliga aktier har tecknats av Swedbank, som i sin tur kommer att återlämna de nyemitterade preferensaktierna till de aktieägare i Bolaget som lånade ut preferensaktier till Swedbank för att möjliggöra leverans av övertilldelade preferensaktier i samband med Erbjudandet.

Efter nyemissionen uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 80 397 693, varav 11 527 890 stamaktier av serie A, 54 918 490 stamaktier av serie B och 13 951 313 preferensaktier. Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget till 160 795 386 SEK.

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Fyrberg, VD
E-post:
jakob.fyrberg@emilshus.com  
Telefon: 0383-212 05

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 21 oktober 2021 klockan 23:00 CEST.

Om Emilshus
Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbestånd uppgår per september 2021 till cirka 482 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 91 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/ proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus preferensaktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på emilshus.se.

Emilshus Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får exempelvis inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av informationen i detta pressmeddelande skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen i pressmeddelandet i enlighet med tillämpliga regler.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att teckna, sälja eller förvärva värdepapper i Emilshus i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i Storbritannien. I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta pressmeddelande är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (i betydelsen i den brittiska versionen av Prospektförordningen som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns nedan gemensamt för "relevanta personer"). En eventuell investering eller en investeringsåtgärd avseende Bolagets värdepapper skulle i Storbritannien enbart vara tillgänglig för relevanta personer och skulle endast genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på informationen i detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på informationen.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden innefattar alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de kan exempelvis kännetecknas av att de innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förknippade med risker och osäkerhetsmoment eftersom de avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom Emilshus kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som uttryckts eller antytts i framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande. Alla framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande gäller därför endast för den dagen de lämnades och Emilshus har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra några sådana uttalanden vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden.