Beslut vid årsstämma i Bygghemma

Idag, den 15 maj 2019, hölls årsstämma i Bygghemma Group First AB (publ), varvid bland annat följande beslut fattades.

Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet
Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2018 och att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade vidare om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2018.

Val och arvodering av styrelse och revisor
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Henrik Theilbjørn, Peter Möller, Ingrid Jonasson Blank och Bert Larsson samt nyvaldes Johan Giléus, Cristophe Le Houédec och Tom Tang. Henrik Theilbjørn omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade vidare att ersättning till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 750 000 varvid 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor ska utgå till övriga i bolaget ej anställda styrelseledamöter. Därutöver ska 100 000 kronor utgå till revisionsutskottets ordförande och 50 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande.

Stämman beslutade även att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor.

Valberedning och ersättningsriktlinjer
Stämman beslutade vidare om valberedning och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med förslagen i kallelsen.

Incitamentsprogram
Stämman beslutade om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda inom koncernen genom utgivande av högst 1 610 526 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen för aktien under den femdagarsperiod som föregår tilldelningen av teckningsoptioner till respektive programdeltagare. Teckning av nya aktier ska ske under perioden 1 juni 2022 till och med den 31 augusti 2022.

Förvärv och överlåtelser av egna aktier
Stämman beslutade slutligen att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra för bolaget att finansiera förvärv med egna aktier.

  
För mer information, vänligen kontakta:

Martin Edblad, tillförordnad koncernchef och vd
Telefon: +46 (0)734-24 68 51
E-post: martin.edblad@bygghemmagroup.se  

Adam Schatz, CFO
Telefon: +46-709-32 43 00
E-post: adam.schatz@bygghemmagroup.se

Johan Hähnel, Head of Investor Relations
Telefon: +46 (0)70-605 63 34
E-post: johan.hahnel@bygghemmagroup.se

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 maj 2019 kl 17.30 CEST.

  
Om Bygghemma Group

Bygghemma Group är den ledande onlinebaserade leverantören av hemförbättringsprodukter i Norden. Vi erbjuder våra kunder ett brett produktsortiment till attraktiva priser med bekväm hemleverans. Vi bedriver verksamhet inom två segment, DIY och heminredning, där DIY innefattar försäljning av produkter från välkända varumärken för hem och trädgård och heminredning innefattar försäljning av möbler och dekorationsprodukter, huvudsakligen under egna varumärken. Inom Bygghemma Group ingår många olika online-butiker inklusive
www.bygghemma.se, www.trademax.se, www.chilli.se och www.furniturebox.se. Bygghemma Group omsatte ca 5 miljarder kronor 2018, har huvudkontor i Malmö och är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.