Kallelse till extra bolagsstämma i Bygghemma

Aktieägarna i Bygghemma Group First AB (publ), organisationsnummer 559077-0763, kallas, på begäran av EQT Public Value Investments S.À.R.L. (”EQT”), som är registrerad ägare till 21 432 688 aktier i Bygghemma Group First AB, motsvarande cirka 19,9 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, till extra bolagsstämma torsdagen den 19 december 2019 klockan 10.00 på Studio, konferensrum Satellit, Nordenskiöldsgatan 24, i Malmö.

Anmälan m.m.

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 13 december 2019, dels anmäler sig till stämman senast fredagen den 13 december 2019 per post under adress Bygghemma Group First AB, Hans Michelsensgatan 9, 211 20 Malmö (märk kuvertet: Extra bolagsstämma), per telefon 072-402 02 17 eller via e-post till investment@bygghemmagroup.se.

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, antal aktier samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adress enligt ovan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.bygghemmagroup.se och kan även beställas från bolaget på ovan angivna adress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan omregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd fredagen den 13 december 2019. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

I bolaget finns totalt 107 368 421 aktier, motsvarande lika många röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Val av en eller två justeringspersoner.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Godkännande av dagordning.
  7. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
  8. Val av ny styrelseledamot.
  9. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Johan Thiman, advokat på White & Case, väljs till stämmans ordförande.

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 7)

EQT föreslår att bolagsstämman beslutar att utöka antalet stämmovalda ledamöter från sju (7) till åtta (8).

Val av ny styrelseledamot (punkt 8)

EQT föreslår att bolagsstämman beslutar om val av Niklas Ringby som ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Niklas Ringby, född 1980, bosatt i Sverige och svensk medborgare, har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm inklusive studier vid Carlson School of Management MBA-programmet, University of Minnesota. Dessutom har Niklas en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan inklusive studier vid ETH i Zürich. Niklas Ringby är Partner och Co-Head för EQT Public Value och ordförande för Public Value’s investeringskommitté. Niklas är del av EQT Extended Executive Committee. Han har arbetat hos EQT Partners sedan 2010 och innan dess på Boston Consulting Group. Mellan 2010 och 2018 ingick Niklas i rådgivningsorganisationen för EQT Equity, senast som Partner. Han har varit involverad i ett antal investeringar inklusive Atos, Dometic, Granngården, IFS, Evidensia och Independent VetCare (IVC). Niklas har haft styrelseroller i Dometic, Evidensia och IVC.

  

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Denna kallelse samt fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget på Hans Michelsensgatan 9 i Malmö samt på bolagets hemsida www.bygghemmagroup.se senast tre veckor före stämman och sänds till aktieägare som så begär.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf. Bygghemma Group First AB (publ) har organisationsnummer 559077-0763 och säte i Malmö.

Malmö i november 2019
Bygghemma Group First AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Edblad, t.f. koncernchef och vd för Bygghemma Group
Telefon: +46 (0)734-24 68 51
E-post: martin.edblad@bygghemmagroup.se

Johan Hähnel, Ansvarig för Investor Relations
Telefon: +46 (0)70-605 63 34
E-post: johan.hahnel@bygghemmagroup.se

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 november 2019 kl. 09.00.

Om Bygghemma Group

Bygghemma Group är den ledande onlinebaserade leverantören av hemförbättringsprodukter i Norden. Vi erbjuder våra kunder ett brett produktsortiment till attraktiva priser med bekväm hemleverans. Vi bedriver verksamhet inom två segment, DIY och heminredning, där DIY innefattar försäljning av produkter från välkända varumärken för hem och trädgård och heminredning innefattar försäljning av möbler och dekorationsprodukter, huvudsakligen under egna varumärken. Inom Bygghemma Group ingår många olika online-butiker inklusive www.bygghemma.se, www.trademax.se, www.chilli.se, www.furniturebox.se, stonefactory.se och lampgallerian.se. Bygghemma Group omsatte ca 5 miljarder kronor 2018, har huvudkontor i Malmö och är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.