Beslut vid årsstämma i Creaspac AB

Creaspac AB har hållit årsstämma den 25 maj 2022. Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens framlagda förslag.
 

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition, att inte lämna någon utdelning och att till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter. Till styrelseledamöter omvaldes Sven Hagströmer, Peter Nilsson, Anna Nordell-Westling, Annika Sigfrid, Anna Ryott, Pär Svärdson och Hans Toll. Sven Hagströmer omvaldes till styrelseordförande. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till bolagets revisor.

Ersättning till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade även om arvode till styrelsen och revisor i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsearvode ska utgå med 260 000 kronor till var och en av styrelsens ledamöter, förutom Sven Hagströmer. Till Sven Hagströmer ska inget styrelsearvode utgå. Till revisorn ska ersättning för utfört arbete enligt godkänd räkning utgå.

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till ersättningsrapport.

Fastställande av räkenskaper 2021 och ansvarsfrihet

Räkenskaperna för 2021 fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

Protokoll från årsstämman med fullständiga beslut kommer att göras tillgängligt på Creaspacs webbplats, www.creaspac.com.

För ytterligare information, kontakta:

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 0706-292337