Beslut vid Eastnines årsstämma 2024

Torsdagen den 25 april 2024 hölls årsstämma i Eastnine AB (publ). På stämman beslutades bland annat om utdelning, styrelse, ändring av bolagsordning, bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse, förvärv och nyemission av aktier. Vidare beslutades om aktiesplit samt att inrätta ett teckningsoptionsprogram. Nedan sammanfattas de viktigaste besluten från stämman.

Stämmans beslut (i sammandrag):

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt utdelning

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2023.

Stämman beslutade att utdelning till aktieägarna ska ske med ett belopp motsvarande 4,64 kronor per aktie (1,16 kronor utdelning per aktie efter uppdelning av aktier). Utdelningen fördelas på fyra utbetalningstillfällen om 1,16 kronor per aktie och utbetalningstillfälle (0,29 kronor per aktie vid utbetalningstillfällena två till fyra (inklusive) efter uppdelning av aktier). Avstämningsdagar för utdelning är måndagen den 29 april 2024, tisdagen den 27 augusti 2024, tisdagen den 12 november 2024 och tisdagen den 21 januari 2025. Utdelning betalas ut genom Euroclear Sweden AB fredagen den 3 maj 2024, fredagen den 30 augusti 2024, fredagen den 15 november 2024 och fredagen den 24 januari 2025.

Ansvarsfrihet, styrelse, ersättningsrapport och revisor

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2023.

Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter. Liselotte Hjorth, Peter Elam Håkansson, Christian Hermelin, Hanna Loikkanen och Ylva Sarby Westman omvaldes som styrelseledamöter och Louise Richnau valdes in som ny styrelseledamot. Liselotte Hjorth omvaldes som styrelsens ordförande. Arvode till styrelsens ordförande fastställdes till 840 000 kronor och till övriga styrelseledamöter 420 000 kronor per styrelseledamot. Ingen ytterligare ersättning ska utgå för utskottsarbete.

Det registrerade revisionsbolaget KPMG, med den auktoriserade revisorn Peter Dahllöf som huvudansvarig revisor, omvaldes till revisor. Till revisorn ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordning

Stämman beslutade om uppdelning av aktier (aktiesplit), varigenom varje aktie delas upp på fyra aktier (sk. aktiesplit, 4:1). Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för aktiespliten. Stämman beslutade även om ändring av bolagsordningen innebärande att bestämmelserna avseende preferensaktier tas bort och att bolagets befintliga stamaktier istället enbart betecknas som ”aktier”, samt att antalet aktier skall vara lägst 80 000 000 och högst 320 000 000.

Inrättande av ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner till deltagarna

Stämman beslutade om inrättande av ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner till deltagarna. Incitamentsprogrammet riktar sig samtliga anställda i koncernen (för närvarande 21 personer). Deltagarna i incitamentsprogrammet erbjuds att teckna teckningsoptioner till marknadsvärde vid tidpunkten för teckning och för varje teckningsoption som deltagarna betalar marknadsvärde för erhålls ytterligare en teckningsoption vederlagsfritt. Antalet vederlagsfria teckningsoptioner är begränsade till viss angiven nivå beräknad utifrån deltagarens månatliga bruttolön. Varje teckningsoption berättigar deltagarna att, från och med den 15 maj 2027 (dock tidigast dagen efter offentliggörandet av bolagets delårsrapport för perioden januari-mars 2027) till och med den dag som infaller 14 kalenderdagar därefter, teckna en ny aktie i bolaget till en kurs motsvarande 125 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under en mätperiod om tio handelsdagar före årsstämman 2024. Sammanlagt kan högst 894 812 teckningsoptioner emitteras till deltagarna i programmet, vilket skulle utgöra en utspädning om cirka 1,0 procent samt en ökning av bolagets aktiekapital med cirka 36 597,81 euro.  

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma besluta om överlåtelse och förvärv av egna aktier. Överlåtelse av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt. Förvärv av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm eller enligt förvärvserbjudande till samtliga aktieägare och får högst uppgå till så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen bemyndigandes att vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande högst 10 procent av bolagets aktiekapital.

Eastnine AB (publ)

För mer information kontakta:
Kestutis Sasnauskas, vd, 08-505 97 700
Britt-Marie Nyman, CFO och vice vd, 070-224 29 35
Besök www.eastnine.com

Eastnine AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, sektor Real Estate. Eastnines affärsidé är att vara den ledande, långsiktiga leverantören av moderna och hållbara kontorslokaler i förstklassiga lägen på utvalda marknader i Baltikum och Polen.