Kommuniké från årsstämma i Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) den 25 april 2024

Årsstämma med aktieägarna i Fastighetsbolaget Emilshus AB (”Bolaget”) har hållits den 25 april 2024. Vid årsstämman fattades med erforderlig majoritet bland annat de beslut som framgår nedan.

Disposition avseende Bolagets resultat m.m.
Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2023. Årsstämman beslutade om en utdelning på preferensaktierna fram till nästkommande årsstämma, om totalt 2 kronor per preferensaktie med utbetalning vid fyra tillfällen om vardera 0,50 kronor per preferensaktie, med avstämningsdagar, i enlighet med vad som följer av Bolagets bolagsordning, den 28 juni 2024, den 30 september 2024, den 30 december 2024 och den 31 mars 2025. Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle ske för stamaktier av serie A och B. Återstoden av den ansamlade vinsten balanseras i ny räkning varav viss del kan tas i anspråk, så att samtliga nya preferensaktier som kan komma att emitteras med stöd av stämmans bemyndigande ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

Val av styrelse och revisor m.m.
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå sex för tiden intill nästa årsstämma. Till styrelseledamöter omvaldes Johan Ericsson, Björn Garat, Jakob Fyrberg och Elisabeth Thuresson, Rutger Källén, samt nyvaldes Ulrika Valassi. Johan Ericsson omvaldes vidare till styrelsens ordförande. Till Bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget KPMG AB, med Mattias Johansson som huvudansvarig revisor.

Det beslutades att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande, och med 150 000 kronor vardera till styrelseledamöter, som inte är anställda i Bolagets koncern. Det beslutades vidare att 40 000 kronor ska utgå till varje ledamot i styrelsens revisionsutskott, och att 15 000 kronor ska utgå till varje ledamot i övriga utskott, och att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens rapport över ersättning till ledande befattningshavare under räkenskapsår 2023.

Beslut om bemyndigande till styrelsen
Stämman beslutade att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier av serie B, preferensaktier samt teckningsoptioner och/eller konvertibler med rätt att teckna/konvertera till stamaktier av serie B eller preferensaktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner ska rymmas inom aktiekapitalets gränser vid var tid gällande bolagsordning, och får motsvara sammanlagt högst tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2024.

För mer detaljerad information och fullständiga förslag avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman, vilken finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.emilshus.com.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: 0705-93 95 96

 

Om Emilshus
Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med södra Sverige som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per den 31 mars 2024 till 820 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 139 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus stamaktie och preferensaktie är noterade på Nasdaq Stockholm.

 

Emilshus – Storgatan 10 – 352 31 Växjö – www.emilshus.com