Ökat antal aktier och röster i Fastighetsbolaget Emilshus AB

Som tidigare offentliggjorts beslutade styrelsen i Fastighetsbolaget Emilshus AB (”Emilshus”) den 17 november 2023 att genomföra en riktad nyemission av stamaktier av serie B. Emissionen innebar att antalet aktier i Emilshus ökade med 7 407 408 stamaktier av serie B, antalet röster ökade med 7 407 408, och aktiekapitalet ökade med 14 814 816 kronor. 

Per den 30 november 2023 uppgår därmed antalet aktier i Emilshus till 120 910 232, varav 11 527 890 är stamaktier av serie A, 88 753 717 är stamaktier av serie B och 20 628 625 är preferensaktier. Antalet röster uppgår per samma datum till 224 661 242.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com 
Telefon: 0705-93 95 96

Denna information är sådan information som Fastighetsbolaget Emilshus AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 november 2023 kl. 17.35 CET.

 

Om Emilshus
Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med södra Sverige som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per den 30 september 2023 till 794 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 127 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus stamaktie och preferensaktie är noterade på Nasdaq Stockholm.

 

Emilshus – Storgatan 10 – 352 31 Växjö – www.emilshus.com