Kommuniké från Hemnet Group AB (publ):s årsstämma 2024

Årsstämman i Hemnet Group AB (publ), som hölls idag torsdagen den 25 april 2024 i Stockholm, beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens samtliga framlagda förslag.

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2023.

 

Utdelning
Årsstämman beslutade om en utdelning till aktieägarna om 1,20 kronor per aktie för verksamhetsåret 2023. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 29 april 
2024. Utdelningen beräknas betalas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg fredagen den 3 maj 2024.

 

Ersättningsrapport
Årsstämman godkände styrelsens framlagda ersättningsrapport.

 

Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

 

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju och omvalde styrelseledamöterna Anders Nilsson, Anders Edmark, Håkan Hellström, Tracey Fellows, Nick McKittrick och Maria Redin. Rasmus Järborg valdes till ny styrelseledamot.

 

Anders Nilsson valdes om till styrelseordförande.

 

Styrelseledamoten Pierre Siri hade avböjt omval.

 

Styrelsearvode
Årsstämman beslutade att ersättning till styrelsens ledamöter ska utgå med 375 
000 kronor årligen till vardera styrelseledamot och med 910 000 kronor årligen till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade vidare att ersättning till revisionsutskottets ledamöter ska utgå med 85 000 kronor årligen till vardera ledamot i revisionsutskottet och med
160 000 kronor årligen till revisionsutskottets ordförande, samt att ersättning till ersättningsutskottets ledamöter och till ersättningsutskottets ordförande ska utgå med 85 000 kronor årligen till vardera ledamot.

 

Revisor
Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

 

Beslut om godkännande av uppdaterad instruktion för valberedningen
Årsstämman beslutade att godkänna uppdaterad instruktion för valberedningen.

 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får inte överstiga högst tio (10) procent av aktiekapitalet baserat på aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2024.

 

Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission
Årsstämman beslutade om en minskning av bolagets aktiekapital med ett belopp om 1 663 090,371164 kronor genom indragning av de 2 112 069 egna aktier som per den 18 mars 2024 hade återköpts av bolaget genom bolagets återköpsprogram. Minskningsbeloppet ska avsättas till fritt eget kapital.

 

I syfte att återställa aktiekapitalet efter minskningen av aktiekapitalet beslutade årsstämman samtidigt om en ökning av aktiekapitalet genom en fondemission med ett belopp om 1 663 090,371164 kronor utan utgivande av nya aktier, varvid minskningsbeloppet ska överföras från fritt eget kapital.

 

Implementering av ett långsiktigt prestationsaktieprogram och överlåtelse av stamaktier till deltagarna i prestationsaktieprogrammet
Årsstämman beslutade om implementering av ett långsiktigt prestationsaktieprogram ("Prestationsaktieprogram 2024/2027
") för nyckelanställda i Hemnet Group AB (publ). Inom ramen för Prestationsaktieprogram 2024/2027 beslutade årsstämman att överlåta högst 42 000 stamaktier i Hemnet Group AB (publ) till deltagarna i Prestationsaktieprogram 2024/2027.

 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av bolagets aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under perioden fram till årsstämman 2025, vid så många tillfällen som den anser lämpligt, förvärva högst så många av Hemnet Group AB (publ):s aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i Hemnet Group AB (publ). Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom vid förvärvstillfället gällande kursintervall. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen en möjlighet att justera Hemnet Group AB (publ):s kapitalstruktur.

 

____________________________

 

 

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på Hemnet Group AB (publ):s hemsida, www.hemnetgroup.se.

 

Styrelsen

Hemnet Group AB (publ)

 

 

*****************************************

För mer information, kontakta:

 

Pressförfrågningar
Staffan Tell, Head of PR
M: +46 733 67 66 85
E: staffan.tell@hemnet.se

 

IR-förfrågningar
Anders Örnulf, CFO
M: +46 72 732 10 12
E: anders.ornulf@hemnet.se

Nick Lundvall, IR Manager & Head of Corporate Development
M: +46 76 145 21 78
E: nick.lundvall@hemnet.se

Om Hemnet
Hemnet driver Sveriges ledande bostadsplattform. Bolaget grundades som ett branschinitiativ 1998 och har sedan dess utvecklats till en värdeskapande marknadsplats för bostadsmarknaden. Genom att erbjuda en unik kombination av produkter, insikter och inspiration har Hemnet byggt varaktiga relationer med köpare, säljare och fastighetsmäklare i över 20 år. Hemnet delar tillsammans med sina målgrupper en gemensam passion för hemmet och drivs av att vara en oberoende och självklar plats för människor att vända sig till vid de olika bostadsbehov som uppstår genom livet. Detta reflekteras i Bolagets vision att vara nyckeln till din bostadsresa, där Hemnet med sina produkter och tjänster vill öka effektiviteten, transparensen och rörligheten på bostadsmarknaden. Hemnet är noterat på Nasdaq Stockholm (“HEM”).

Följ oss: hemnetgroup.se / Facebook / X / Linkedin / Instagram