Beslut vid RevolutionRace årsstämma 2021

Vid RVRC Holding AB (publ):s årsstämma den 10 november 2021, som hölls genom poströstning utan fysisk närvaro med stöd av tillfälliga lagregler, fattades nedanstående beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2020/21.

Utdelning

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman om utdelning om 0,64 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning fastställdes till fredagen den 12 november 2021. Utdelningen beräknas komma att utsändas av Euroclear Sweden AB med start onsdagen den 17 november 2021.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020/21.

Val av styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Paul Fischbein, Jens Browaldh, Magnus Dimert, Cecilie Elde, Andreas Källström Säfweräng, Johan Svanström och Pernilla Nyrensten. Paul Fischbein omvaldes till styrelsens ordförande.

Arvode till styrelsen

Styrelsearvode beslutades att, exklusive utskottsarvode, utgå med totalt maximalt 1 500 000 kronor, varav 500 000 kronor till ordföranden och 200 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen. För arbete i revisionsutskottet beslutades ersättning att utgå med 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet beslutades ersättning att utgå med 60 000 kronor till ordföranden och 30 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Val av revisor

Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Andreas Mast fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2020/21.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen är bemyndigad att, inom ramen för bolagsordningen, vid ett eller flera tillfällen, fram till tiden för nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning. Antalet aktier som ska kunna ges ut genom nyemission av aktier, utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering av konvertibler ska inte överstiga 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid utnyttjandet av bemyndigandet.

För mer information, kontakta gärna:

Jesper Alm
CFO
E-mail:
jesper.alm@revolutionrace.se

Om RevolutionRace

RVRC Holding AB (publ) (RevolutionRace) erbjuder högkvalitativa funktionskläder för människor med en aktiv livsstil. Bolaget grundades 2013 av Pernilla Nyrensten, VD och Niclas Nyrensten, Creative Director. Sedan starten har grundarna haft målet att skapa multifunktionella kläder med riktigt bra passform, i högsta kvalitet och till rimliga priser under devisen ”Nature is our playground”. Genom att sälja kläder online, direkt till konsument utan onödiga mellanhänder, kan RevolutionRace erbjuda produkter som har ett oslagbart värde avseende pris, kvalitet och design. Tillsammans med sina kunder har bolaget vuxit snabbt och säljer sina produkter till fler än 35 länder. Besök gärna corporate.revolutionrace.com.