Beslutar om företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner

Styrelsen för PharmaLundensis AB (publ), org. nr 556708-8074, beslutade idag den 13 november 2019, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 juni 2019, att genomföra en företrädesemission av högst 1 185 648 units. Varje unit består av 3 nya aktier och 2 vederlagsfria teckningsoptioner med emissionskursen 6 kronor/unit, motsvarande en teckningskurs per aktie om 2 kronor. Varje befintlig aktie berättigar till 1 uniträtt och 20 uniträtter berättigar till teckning av 1 unit. Teckning sker med företräde för befintliga aktieägare. Teckningstiden är 29 november – 13 december 2019. Teckning av units utan stöd av uniträtt sker i poster om 250 units. Vid full teckning tillförs PharmaLundensis ca 7.1 MSEK före emissionskostnader, vilka förväntas bli ca 250 000 kronor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs bolaget ytterligare ca 4.7 MSEK före emissionskostnader.

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Beslutar om företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner

Styrelsen för PharmaLundensis AB (publ), org. nr 556708-8074, beslutade idag den 13 november 2019, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 juni 2019, att genomföra en företrädesemission av högst 1 185 648 units. Varje unit består av 3 nya aktier och 2 vederlagsfria teckningsoptioner med emissionskursen 6 kronor/unit, motsvarande en teckningskurs per aktie om 2 kronor. Varje befintlig aktie berättigar till 1 uniträtt och 20 uniträtter berättigar till teckning av 1 unit. Teckning sker med företräde för befintliga aktieägare. Teckningstiden är 29 november – 13 december 2019. Teckning av units utan stöd av uniträtt sker i poster om 250 units. Vid full teckning tillförs PharmaLundensis ca 7.1 MSEK före emissionskostnader, vilka förväntas bli ca 250 000 kronor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs bolaget ytterligare ca 4.7 MSEK före emissionskostnader.

Motiv för nyemissionen

PharmaLundensis har framgångsrikt identifierat en ny, lovande testsubstans med gynnsamma kvicksilverbindande egenskaper. Substansen planeras att testas i kliniska studier på patienter med kroniskt trötthetssyndrom, kronisk bronkit och KOL. Målsättningen är att registrera effektiva läkemedel mot samtliga dessa sjukdomar inom 3-5 år.

Bolaget har vidare inlett försäljning av EWR-101 till företag inom kemi/biotech/läkemedel som använder evaporatorer för att rena miljöfarliga utsläpp. Apparaten bedöms kunna ge stora ekonomiska besparingar för dessa företag.

Marknadsföring av EcoFilter-systemet för rening av läkemedelsutsläpp från sjukvården pågår. Det bedöms att vi kommer att behöva sätta upp en demonstrationsenhet på ett sjukhus och genomföra ett klinisk test.

Samtliga projekt behöver finansiering varför bolaget nu genomför en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner.

Villkor för företrädesemissionen i korthet

Emissionsbelopp (högst): Vid full teckning av samtliga units tillförs bolaget initialt 7 113 888 kronor. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs bolaget ytterligare 4 742 592 kronor.

Antal emitterade units (högst): Totalt emitteras högst 1 185 648 units. Varje unit består av 3 aktier och 2 teckningsoptioner. Således omfattar emissionen högst 3 556 944 aktier och högst

2 371 296 teckningsoptioner.

Företrädesrätt: Varje befintlig aktie berättigar till 1 uniträtt och 20 uniträtter berättigar till teckning av 1 unit.

Avstämningsdag: 26 november 2019.

Teckningskurs: 6 kr per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 2 kronor. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Courtage: Inget courtage utgår.

Teckningsperiod med företrädesrätt: 29 november – 13 december 2019. Teckning med stöd av företrädesrätt sker genom samtidig betalning.

Handel med UR (uniträtter): 29 november – 11 december 2019.

Handel med BTU (betald tecknad unit): 29 november 2019 tills dess att Bolagsverket har registrerat emissionen.

Teckning utan företräde: Teckning utan stöd av uniträtt sker under perioden 29 november – 13 december 2019, och sker i poster om 250 units för 1 500 kr. Anmälan skall göras på anmälningssedel benämnd ”Teckning utan stöd av Uniträtter”. Betalning för units tecknade utan stöd av uniträtter sker i enlighet med instruktion på avräkningsnota som sänds till de som tilldelas units.

Teckningsoptioner: Varje teckningsoption serie 2019/2022 II som erhålls som en del i unit berättigar till teckning av 1 aktie till en teckningskurs om 2 kronor per aktie under perioden 1 december – 31 december 2022.

Antal aktier i Bolaget: 23 712 973 idag, 27 269 917 vid full teckning av aktierna och 29 641 213 aktier om även teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut.

Utspädningseffekt vid full teckning: 13,0 % utspädning vid full teckning av aktierna samt ytterligare 8.0 % utspädning om även teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut.

Aktiekapital (före och efter): 1 185 648,65 idag, 1 363 495,85 kr vid full teckning av aktierna och 1 482 060,65 om även teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut.

Ytterligare information om nyemissionen

Styrelsen för PharmaLundensis AB beslutade idag den 13 november 2019, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 11 juni 2019, att genomföra en företrädesemission av högst 1 185 648 units. Varje unit består av 3 nya aktier och 2 teckningsoptioner med emissionskursen 6 kronor/unit, motsvarande en teckningskurs per aktie om 2 kronor. Teckningsoptionen utges vederlagsfritt. PharmaLundensis befintliga aktieägare kommer att erhålla uniträtter för teckning av units i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 26 november 2019. Varje befintlig aktie berättigar till 1 uniträtt och 20 uniträtter berättigar till teckning av 1 unit.

Varje teckningsoption som erhålls vederlagsfritt som en del i unit berättigar till teckning av en aktie under perioden 1 december – 31 december 2022. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionen uppgår till 2 kronor per aktier. Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan bli föremål för omräkning i samband med bl.a. företrädesemissioner.

Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom kontant betalning under tiden från 29 november – 13 december 2019. Teckning av units genom betalning innebär att tecknaren uppdrar åt ett av bolaget engagerat emissionsinstitut att verkställa teckning på teckningslista avseende det antal vederlagsfria teckningsoptioner som tecknade units består av.

Teckning av units utan stöd av uniträtt ska ske på särskild teckningslista under samma tid som teckning med stöd av uniträtter ska ske. Teckning av units utan stöd av uniträtt ska ske i poster om 250 units eller hela multiplar därav. Betalning för units tecknade utan stöd av uniträtter ska ske enligt särskild instruktion på avräkningsnota som utsänds till de som erhåller tilldelning.

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande units inom ramen för emissionens högsta belopp ske till annan som tecknat i emissionen (såväl sådana som också tecknat med stöd av uniträtter som sådana som inte tecknat med stöd av uniträtter) och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske sålunda att varje tecknare först ska erhålla en tilldelning av en post om 250 units. Därefter ska resterande units fördelas till tecknarna genom tilldelning av en post om 250 units åt gången till dess att samtliga units tilldelats (dock att ingen tecknare ska tilldelas fler units än tecknaren tecknat). De units som inte kan fördelas på angivet sätt ska fördelas lika mellan tecknarna och i den mån tilldelning i enlighet med ovanstående inte kan ske vad avser vissa units, ska tilldelning ske genom lottning verkställd av bolagets styrelse (dock att ingen tecknare ska tilldelas fler units än tecknaren tecknat).

Tidsplan

22 november 2019: Sista dag för handel med aktier med rätt att erhålla uniträtter.

25 november 2019: Första dag för handel med aktier utan rätt att erhålla uniträtter.

26 november 2019: Avstämningsdag för erhållande av uniträtter.

28 november 2019: Utbokning av uniträtter.

Offentliggörande av Memorandum.

29 november 2019: Teckningsperioden startar.

Handel med uniträtter startar.

Handel med Betald Tecknad Unit (BTU) inleds.

11 december 2019: Handel med uniträtter avslutas.

13 december 2019: Teckningsperioden avslutas.

Omkring 17 december 2019: Offentliggörande av utfall.

10 januari 2020: Sista betalningsdag för units tecknade utan stöd av uniträtter.

Omkring slutet av januari 2020: Handel med Betald Tecknad Unit (BTU) fortlöper till och med att emissionen registrerats vid Bolagsverket.

För ytterligare information:

Dr Staffan Skogvall

VD

Telefon: 046-13 27 80

E-post: staffan.skogvall@pharmalundensis.se

Denna information är sådan information som PharmaLundensis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2019

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i PharmaLundensis AB.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Singapore eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Nyemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som “avses”, “bedöms”, “förväntas”, “planeras”, “uppskattas”, “kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.