Genova Property Group AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationer vid Nasdaq Stockholm

Genova Property Group AB (publ) (”Genova” eller ”Bolaget”) emitterade den 30 september 2019 icke säkerställda företagsobligationer om 525 miljoner kronor inom ett rambelopp om 750 miljoner kronor. Obligationerna löper till och med den 30 september 2023 med en rörlig ränta om Stibor 3m + 5,25%.

Bolaget avser att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista. Med anledning av ansökan om notering har Bolaget upprättat ett noteringsprospekt. Prospektet har idag godkänts av Finansinspektionen och kommer att hållas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se, samt på Bolagets hemsida, www.genova.se.

Första dag för handel förväntas att bli omkring den 15 november 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se
CFO, Edvard Schéele, telefon 070-399 69 90, edvard.scheele@genova.se

Om Genova Property Group

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag med passion för design och nyskapande arkitektur. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på regionerna Stockholm och Uppsala. Per den 30 juni 2019 ägde Bolaget fastigheter till ett värde av cirka 2,7 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 147 000 kvm samt innehade cirka 5 300 bostadsbyggrätter.

Bolagets preferensaktier är noterade på First North Premier Growth Market och Avanza Bank är Bolagets certified adviser. E-post – ca@avanza.se, telefon – 08-409 421 20

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 november 2019 klockan 15.00 CET.

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se