Genova offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av gröna icke säkerställda obligationer 2023/2026 vid Nasdaq Stockholm

Genova Property Group AB (publ) (“Bolaget” eller “Genova”) emitterade den 16 november 2023 gröna icke säkerställda obligationer om 500 miljoner kronor med förfall under 2026 (”Gröna Obligationer”) under ett ramverk om totalt 750 miljoner kronor med ISIN SE0018397705. Genova har, i enlighet med villkoren för de Gröna Obligationerna, ansökt om upptagande till handel av de Gröna Obligationerna vid Nasdaq Stockholm på listan för hållbara obligationer och första dag för handel beräknas bli omkring den 18 december 2023. Med anledning av upptagande till handel har Bolaget upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet kommer finnas tillgängligt på Genovas webbplats www.genova.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Om Genova
Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 30 september 2023 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 10,3 Mdkr med en uthyrbar yta om cirka 370 000 kvm samt innehade 9 000 bostadsbyggrätter. Genovas aktie är sedan juni 2020 upptagen till handel på Nasdaq Stockholm.

Genova – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se