Genova offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av konvertibler 2024/2029 vid Nasdaq Stockholm

Genova Property Group AB (publ) (“Bolaget” eller “Genova”) emitterade den 19 mars 2024 seniora icke-säkerställda konvertibler om 200 miljoner kronor med förfall under 2029 och med ISIN SE0021630308 (”Konvertiblerna”). Genova har, i enlighet med villkoren för Konvertiblerna, ansökt om upptagande till handel av Konvertiblerna vid Nasdaq Stockholm på listan för konvertibellån och första dag för handel beräknas bli omkring den 16 maj 2024. Med anledning av upptagande till handel har Bolaget upprättat ett noteringsprospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.genova.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Om Genova
Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 mars 2024 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 10,1 mdkr och en uthyrbar yta om cirka 350 000 kvm samt innehade cirka 9 400 bostadsbyggrätter. Genovas aktie är sedan juni 2020 upptagen till handel på Nasdaq Stockholm.

Genova – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se