Valberedningen föreslår förändringar i Genova Property Group AB:s (publ) styrelse

Valberedningen för Genova Property Group AB (publ) föreslår omval av Mikael Borg (ledamot sedan 2019), Micael Bile (ledamot sedan 2014), Andreas Eneskjöld (ledamot sedan 2014), Erika Olsén (ledamot sedan 2017) och Maria Rankka (ledamot sedan 2019) samt nyval av Anette Asklin som ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Jan Björk och Knut Ramel har båda avböjt omval. Valberedningen föreslår även omval av Mikael Borg som styrelseordförande.

Anette Asklin är född 1961, har en civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet och har mer än 30 års erfarenhet från olika ledande befattningar främst inom fastighet, bank och finans men även inom offentlig sektor. De senaste 7 åren har Anette Asklin helt ägnat sig åt styrelsearbete i börsnoterade och statligt och privat ägda bolag samt med rådgivning till ägare och styrelser i privata bolag med tillväxtstrategi. Anette Asklin är styrelseordförande i RO-Gruppen Förvaltning AB, Inhouse Tech i Göteborg AB, GU Ventures AB, styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Fabege AB och Jernhusen AB samt styrelseledamot i Elof Hansson Holding AB och Fondstyrelsen vid Göteborgs Universitet. Anette Asklin och hennes närstående innehar inga aktier eller andra finansiella instrument i bolaget. Anette Asklin är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämma i Genova Property Group AB (publ). Stämman kommer att hållas endast genom poströstning fredagen den 7 maj 2021.

Valberedningen inför årsstämman 2021 består av Fredrik Ahlqvist, ordförande i valberedningen och utsedd av Micael Bile med bolag, Andreas Eneskjöld, utsedd av Andreas Eneskjöld med bolag, Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ) och Mikael Borg, styrelseordförande i Genova Property Group AB (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Borg, styrelseordförande, telefon 073-415 26 44.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 25 mars 2021 kl. 14.00 CET.

OM GENOVA

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 december 2020 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 5,4 miljarder kronor med en uthyrbar yta om cirka 190 000 kvm samt innehade cirka 5 890 bostadsbyggrätter. Genovas preferensaktier och stamaktier är sedan den 12 juni respektive 30 juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se