BioInvent avser att genomföra riktad nyemission

Lund, Sverige – 27 mars 2018 – BioInvent International AB (”BioInvent” eller ”Bolaget”) (OMXS: BINV) offentliggör idag avsikten att genomföra en riktad nyemission till svenska och internationella investerare (”Nyemissionen”). Bolaget har anlitat ABG Sundal Collier AB som Sole Bookrunner i Nyemissionen.

Teckningskursen och antalet nyemitterade aktier i Nyemissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Antalet nyemitterade aktier kommer dock inte att överstiga 15 procent av antalet utestående aktier i Bolaget, d.v.s. kommer att uppgå till högst 45 704 281 aktier. Bolagets två största aktieägare, van Herk Investments B.V. och Omega Fund IV, LP, vilka innehar 8,7 procent respektive 8,5 procent av antalet aktier i röster i Bolaget, har åtagit sig att garantera Nyemissionen med så stor andel av Nyemissionen som motsvarar deras respektive ägarandelar i Bolaget, dock högst 1 MEUR för Omega Fund. Garantierna är vidare villkorade av att Nyemissionen fulltecknas (innefattande garantierna).

Bookbuilding-förfarandet kommer att påbörjas omedelbart. Prissättning och tilldelning av de nya aktierna förväntas äga rum innan Nasdaq Stockholm öppnar klockan 09:00 den 28 mars 2018. Bolaget kommer att informera om utfallet av Nyemissionen i ett pressmeddelande när bookbuilding-förfarandet har avslutas.

Tillförd nettolikvid från Nyemissionen planeras att huvudsakligen användas för att täcka BioInvents kostnader för att driva och expandera den kliniska utvecklingen av företagets ledande antikropp BI-1206 för behandling av hematologiska cancersjukdomar, samt för fortsatt utveckling av Bolagets prioriterade prekliniska projekt, utvecklade i egen regi eller tillsammans med partners. En förstärkt kassaposition ger dessutom en ökad strategisk flexibilitet och en bättre förhandlingsposition mot potentiella framtida kommersiella licenspartners.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt öka Bolagets finansiella flexibilitet och stärka aktieägarbasen med investerare som är specialiserade inom Life Science.

Nyemissionen förutsätter bland annat att BioInvents styrelse, efter att bookbuilding-förfarandet avslutas, beslutar att emittera nya aktier med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman 2017.

I samband med Nyemissionen har BioInvent, i enlighet med marknadspraxis, gentemot ABG Sundal Collier AB på sedvanliga villkor åtagit sig en stand-still-period avseende framtida nyemissioner till och med dagen för offentliggörandet av delårsrapporten för första halvåret 2018, vilket åtagande Sole Bookrunner kan medge undantag ifrån.

Om BioInvent
BioInvent International AB (OMXS: BINV) är inriktat på forskning och utveckling av nya och first-in-class immunreglerande antikroppar för cancerbehandling. Bolagets kliniska program är BI-1206, för närvarande i fas I/II mot non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi, och TB-403, i samarbete med Oncurious, för närvarande i fas I/II mot medulloblastom. BioInvent har en spännande preklinisk portfölj baserad på nya immunmodulerande antikroppar riktade mot regulatoriska T-celler (T-reg) och tumörassocierade myeloidceller. I december 2016 undertecknade bolaget ett strategiskt forskningssamarbete med Pfizer Inc. BioInvent arbetar även tillsammans med ledande akademiska institutioner, däribland University of Southampton, Cancer Research UK och Penn Medicine. BioInvent genererar intäkter från globala samarbetsavtal, med bland annat Bayer Pharma, Daiichi Sankyo och Mitsubishi Tanabe Pharma, samt från den egna anläggningen för produktion av antikroppar för forskning fram till kliniska prövningar i sen fas. För mer information se www.bioinvent.se. 

För mer information, vänligen kontakta:
Björn Frendéus                                                   
T.f. VD och Chief Scientific Officer
046-286 25 45
0708-11 25 45

bjorn.frendeus@bioinvent.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
info@bioinvent.com
www.bioinvent.com
 

Denna information är sådan information som BioInvent International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2018 kl. 17.31 CET. 

Viktig information
Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som “anser”, “uppskattar”, “förväntar”, “väntar”, “antar”, “förutser”, “avser”, “kan”, “fortsätter”, “bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om BioInvent anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför BioInvents kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av något erbjudande att förvärva värdepapper. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler eller kräva registrerings- eller andra åtgärder.

Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act”) och får följaktligen inte erbjudas eller säljas i USA utan sådan registrering eller ett undantag från registreringskrav enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig delstatlig värdepappersrätt i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av nyemissionen i USA eller genomföra ett offentligt erbjudande av aktier i USA.

Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med tillämplig värdepappersrätt i Kanada, Japan eller Australien och får, förutom i enlighet med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas i eller till eller till förmån för någon person som har sin hemvist, eller befinner sig eller är bosatt i, Kanada, Japan eller Australien. Inget offentligt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri kommer att ske i Kanada, Japan eller Australien.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt Direktiv 2003/71/EG, ändrat genom Direktiv 2010/73/EU. Bolaget har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt eller annan erbjudandehandling har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade nyemissionen.