BioInvents företrädesemission slutförd

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.  

Lund, Sverige – 17 april 2019 – BioInvent International AB (“BioInvent” eller “Bolaget”) (OMXS: BINV) meddelar idag att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare har slutförts. Cirka 98,7 MSEK, motsvarande 46,9 procent av emissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter, cirka 1,4 MSEK, motsvarande 0,7 procent av emissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter och resterande del av emissionen, motsvarande cirka 110,4 MSEK eller 52,4 procent av det totala emissionsbeloppet, tecknades av emissionsgaranter.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som upprättats i anledning av emissionen och som offentliggjordes den 21 mars 2019. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer idag att skickas till dem som tilldelats aktier.

Parallellt med företrädesemissionen har BioInvent, som tidigare meddelats, genomfört en riktad emission om 30 MSEK till en svensk pensionsfond och en svensk life science-fond. Den riktade emissionen genomfördes till samma teckningskurs som företrädesemissionen. Genom företrädesemissionen och den riktade emissionen tillförs BioInvent cirka 240 MSEK före emissionskostnader. Gemensamt medför emissionerna att Bolagets aktiekapital totalt ökar med 12 023 999,04 SEK, till att uppgå till totalt 40 087 996,80 SEK och antalet aktier med 150 299 988 till att uppgå till totalt 501 099 960 när företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket (den riktade emissionen har redan registrerats). Aktierna utgivna genom företrädesemissionen beräknas börja handlas på Nasdaq Stockholm omkring den 3 maj 2019.

Martin Welschof, BioInvents vd, säger: ”Denna kapitalanskaffning var avgörande för att öppna ytterligare möjligheter för BioInvent, i synnerhet för att påskynda utvecklingen av vår högkvalitativa pipeline utvecklad med vår unika plattform F.I.R.S.T.TM. Detta inkluderar möjligheten att föra spännande prekliniska program in i klinisk fas och ytterligare utveckling av vår first-in-class kliniska kandidat. Vi kommer även fortsätta att ha fokus på samarbetsmöjligheter för våra produktkandidater samt vår teknologiplattform. Vi ser fram emot möjligheten att leverera medicinska lösningar som tillgodoser patienternas behov och skapar värde för våra aktieägare.” 

Finansiella och legala rådgivare
Pareto Securities AB är finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB är legal rådgivare till BioInvent. 

Om BioInvent
BioInvent International AB (OMXS: BINV) är inriktat på forskning och utveckling av nya och first-in-class immunmodulerande antikroppar för cancerbehandling. Bolagets ledande program BI-1206 är för närvarande i fas l/ll mot non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi. BioInvents intressanta prekliniska portfölj är fokuserad mot viktiga immunsuppressiva celler och signalvägar i tumörmikromiljön, vilka inkluderar regulatoriska T-celler, tumörassocierade myeloidceller och mekanismer för resistens mot antikroppsläkemedel. Bolaget har ett strategiskt forskningssamarbete med Pfizer Inc och samarbeten med Transgene, Bayer Pharma, Daiichi Sankyo och Mitsubishi Tanabe Pharma. BioInvent genererar intäkter på kort sikt från sin helt integrerade anläggning för produktion av antikroppar för tredje part för forskning fram till kliniska prövningar i sen fas. För mer information se www.bioinvent.com

För mer information, vänligen kontakta:    
Martin Welschof, VD Hans Herklots, LifeSci Advisors
046286 85 50 +41 79 598 71 49
martin.welschof@bioinvent.com hherklots@lifesciadvisors.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
www.bioinvent.com

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i BioInvent International AB. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i BioInvent har endast skett genom det prospekt som offentliggjordes den 21 mars 2019.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”)), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse (“Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. BioInvent avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i annat land än Sverige. I andra medlemsländer i EES som har implementerat Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) kan ett erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektdirektivet samt varje relevant implementeringsåtgärd (inklusive åtgärd för implementering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/73/EU).

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.