Biotage genomför förvärv av PhyNexus, Inc. och beslutar om nyemission som en del av förvärvet

Stockholm – Biotage AB (publ) (Biotage) har idag genomfört förvärvet av PhyNexus, Inc. (PhyNexus) som offentliggjordes den 4 december 2018 och som ett led i detta har styrelsen för Biotage även, med stöd av ett bemyndigande från årsstämman 2018, fattat beslut om en nyemission av 487 337 aktier.

Som tidigare har offentliggjorts, träffade Biotage den 4 december 2018 avtal om förvärv av samtliga andelar i PhyNexus och köpeskillingen uppgår till ca 21,4 miljoner USD (motsvarande ca 191 miljoner SEK[1]). Av det totala förvärvspriset är ca 10,0 miljoner USD (motsvarande ca 89 miljoner SEK) förväntade framtida tilläggsköpeskillingar för åren 2019 till 2023, vilka kommer att grunda sig på framtida resultat.

Styrelsen har idag beslutat att emittera vederlagsaktier för förvärvet av PhyNexus. Emissionen innebär att antalet aktier i Biotage ökar från 64 714 447 till 65 201 784, vilket medför en utspädning för existerande aktieägare på 0,7 procent. De nyemitterade aktierna har tecknats av huvudägarna i PhyNexus (inklusive största aktieägaren Doug Gjerde, som representerar ca 60 procent av aktierna och rösterna i PhyNexus). Ytterligare aktier kan komma att emitteras i samband med de prisjusteringar som kan komma att ske efter slutförandet av förvärvet samt vid betalningar av framtida tilläggsköpeskillingar.

Kontaktperson:
Torben Jörgensen, VD och koncernchef
Tel: 0707 49 05 84, torben.jorgensen@biotage.com

Erika Söderberg Johnson, CFO
Tel: 0707 20 48 20, erika.johnson@biotage.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 januari 2019 kl 18:15 CET.

Om Biotage
Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa  lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontrakts­tillverknings­företag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har ca 410 anställda och omsatte 748 MSEK under 2017. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com  


[1] Baserat på en växelkurs USD/SEK om 8,93. Denna växelkurs används genomgående i detta pressmeddelande vid omräkning USD/SEK.