Intervacc AB:s företrädesemission övertecknad

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Den 3 april 2018 avslutades teckningstiden i den företrädesemission av aktier som Intervacc AB (publ) (”Intervacc” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 18 februari 2018. Företrädesemissionen tecknades till 100,5 procent med och utan stöd av teckningsrätter. Utfallet innebär att företrädesemissionen övertecknades och inlämnade garantiåtaganden inte behöver tas i anspråk. Bolaget tillförs cirka 61,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Bland tillkommande större aktieägare kan nämnas Thomas Eklund (styrelseordförande i Moberg Pharma AB och Sedana Medical samt styrelseledamot i Boule Diagnostics AB och Biotage AB), Newton Aguiar (tidigare styrelseledamot i Nycomed SICAR S.C.A och Phadia Group), Wilhelm Risberg och Fredrik Lundgren.

Det slutgiltiga utfallet visar att 64,4 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 39,5 MSEK. Resterande 35,6 procent av företrädesemissionen tecknades och tilldelades de som anmält intresse om teckning utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 21,8 MSEK. Utfallet innebär att inlämnade garantiåtaganden inte behöver tas i anspråk.

Meddelande om tilldelning

Meddelande om tilldelning för teckning utan stöd av teckningsrätter sker genom avräkningsnota som utsänds inom kort till respektive tecknare. Betalning ska ske genom instruktion på avräkningsnotan.

Antal aktier och aktiekapital

Genom företrädesemissionen ökar Intervaccs aktiekapital med 43 045 922,91 SEK från 32 284 442,18 SEK till 75 330 365,09 SEK. Det totala antalet aktier och röster ökar med 21 522 960 från 16 142 220 till 37 665 180.

Betalda tecknade aktier (BTA) kommer att omvandlas till nya aktier så snart förträdesemissionen registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske den 8 maj 2018. Fram tills dess pågår handel med BTA på Nasdaq First North.

Rådgivare

Remium Nordic AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med företrädesemissionen. Remium Nordic Holding AB är Bolagets Certified Adviser.

För mer information vänligen kontakta:

Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2018 kl. 16:00 CET.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på Nasdaq First North listan.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Intervacc. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Intervacc har endast skett genom det prospekt som Intervacc offentliggjorde den 13 mars 2018. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Intervacc för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA.