Bokslutskommuniké 2021

ChromoGenics ökar omsättningen och genomför företrädesemission om 68,2 MSEK för accelererad tillväxt.

FJÄRDE kvartalet 2021

 • Under fjärde kvartalet fortsatte utleveranserna av de dynamiska glasen avseende ordern från norska byggbolaget Betonmast mot projektet Gullhaugs Torg i Oslo. Vid årsskiftet hade ca 3 300 m2 levererats och totalt kommer ca 4 000 m2 dynamiska och statiska glas levereras i en miljöcertifierad byggnad, som är under uppbyggnad.
 • Produktionen av ConverLight® Dynamic, ChromoGenics dynamiska glas, har successivt stegrats med flera utleveranser till våra kunder sedan ChromoGenics påbörjade in-house produktion i början av maj månad i långsamt tempo för att minska risken för produktions-störningar.
 • Efter att ChromoGenics slutförde långtidstesterna av de egenproducerade dynamiska glasen, ConverLight® Dynamic i mitten av juni har efterkontrollen varit prioriterad. Vårt fokus nu är att steg för steg på ett kvalitetssäkert sätt öka takten i produktionen.
 • Den 3 november aviserade ChromoGenics förseningar av sina leveranser. Detta orsakades av materialbrist och kapacitetsbegränsningar i leverantörskedjan. Slutleveranserna till slutkunden Betonmast för projektet Gullhaugs Torg i Oslo försenades med uppskattningsvis åtta veckor. Fakturering och inkommande kassaflöde bedömdes påverkas i samma utsträckning.            
 • ChromoGenics hade även fått störningar i sin egen produktionsprocess och produktionen stoppades under tre veckor. Problemet identifierades, en lösning validerades och produktionen återstartades i slutet av november. Produktionsstilleståndet skapade inte ytterligare förseningar av projektet Gullhaugs Torg då det vid tidpunkten var leverantörskedjan som var flaskhalsen. Slutleveranser till Vasakronan för projekt Hästen försenades däremot med ytterligare tre veckor.
 • Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2021 uppgick till -14,7 (-8,1) MSEK, vilket påverkades av produktionsstoppet i november negativt med extra kostnader tillsammans med störningar i leveranskedjorna med tillkommande högre logistikkostnader som följd om ca 3,4 MSEK.  
 • Åtgärdsprogrammet som lanserades i mars 2020 i syfte att reducera bolagets löpande kostnader har fortsatt stor effekt under årets fjärde kvartal 2021 med en lägre kostnadsnivå. Rörelsekostnaderna ökade visserligen med ca 18 MSEK jämfört med motsvarande period 2020 vilket var relaterat till produktionsökningen, utlevererade varor och logistik. Totalt under årets nio första månader har kostnadsbesparingen uppgått till ca 22 MSEK.
 • Under årets fjärde kvartal uppgick orderingången till 3,2 (6,0) MSEK. Den 5 oktober meddelades att ChromoGenics erhöll nya beställningar av ConverLight® Static på ca 1,1 MSEK från bland annat Humlegården med leverans under fjärde kvartalet. Beställningarna innefattade uppgradering genom byte av glas i befintliga fönster i två kontorsfastigheter i Solna till ConverLight® Static.
 • Den 8 november erhöll ChromoGenics en ny order om 1,2 MSEK avseende dynamiska glas ConverLight® Dynamic till en kontorsfastighet i Bergen, Norge.
 • Den 10 november slöt ChromoGenics avtal om en ny order tillsammans med fönstertillverkaren LEIAB om leverans med dynamiska glas ConverLight® Dynamic till ett äldreboende i Skara.
 • Ordervolymen inför första kvartalet 2022 uppgår till 14,7 (8,8) MSEK.
 • Vårt försäljningsteam förstärktes med ytterligare en medarbetare och marknadsföringsaktiviteterna utökades. Teamet arbetar nu med att öka kundbearbetningen och höja värdet av nya affärsmöjligheter samt orderbok med ytterligare nya affärer för leverans 2022.
 • Vissa kunder innehar glas som levererats innan ChromoGenics startade den egna in-house produktionen och önskar få glasen utbytta inom det närmaste året. Planeringen av ett antal reklamationsprojekt har påbörjats.
 • Nettoomsättningen fjärde kvartalet 2021 uppgick till 13,7 (2,0) MSEK och periodens resultat efter skatt till -15,8 (-8,9) MSEK, motsvarande ett resultat per aktie om -2,23 (-1,26) SEK före utspädning med hänsyn till teckningsoptioner (TO3) från unitemissionen i december 2020.
 • Likvida medel uppgick till 18,9 (93,4) MSEK per den 31 december 2021.

RESULTATUTVECKLING I SAMMANDRAG

2021 2020 2021 2020
MSEK Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec
Nettoomsättning 13,7 2,0 24,7 14,6
EBITDA -14,0 -7,6 -57,4 -51,8
Periodens resultat -15,8 -8,9 -63,5 -62,5
Resultat per aktie före utspädning, SEK -2,23 -1,26 -8,98 -11,26
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -1,31 -0,66 -5,27 -5,24
Likvida medel vid periodens slut 18,9 93,4 18,9 93,4

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Den 19 januari 2022 meddelades att ChromoGenics omorganiserar och förstärker ledningsgruppen för att accelerera transformationen mot ett lönsamt industribolag.  Två nya rekryteringar har gjorts till prioriterade roller i bolaget och dessa kommer att ingå i ledningsgruppen.
 • Linus Wetterlind börjar på ChromoGenics den 1 februari och går in som Head of Sales. Linus kommer närmast från en roll som Sales Manager hos den världsledande glasproducenten Guardian Industries
 • Victor Hägglund börjar på ChromoGenics den 1 februari och blir Head of Supply Chain and Delivery. I denna roll kommer han att stärka bolagets affärsprocesser och säkerställa samt optimera bolagets in- och utleveranser.
 • Den 4 februari meddelades att ChromoGenics inleder rekryteringen av en permanent CFO
 • Styrelsen fattade den 8 februari beslut om en företrädesemission på ca 68,2 MSEK med stöd av bemyndigande beslutat vid årsstämman den 20 maj 2021.

Företrädesemission

Styrelsen har den 8 februari, med stöd av bemyndigandet som lämnades vid årsstämman den 20 maj 2021, beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”) enligt följande:

 • Företrädesemissionen uppgår till ca 68,2 MSEK genom nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.
 • För varje aktie som innehas i Bolaget på avstämningsdagen den 15 februari 2022 erhålls en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av fyra (4) nya aktier och fyra teckningsoptioner av serie 2022/2023:1.
 • Teckningskursen uppgår till 12,00 SEK per unit, motsvarande 3,00 SEK per aktie. Teckning sker genom samtidig betalning.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen är 17 februari – 3 mars 2022.
 • Företrädesemissionen är garanterad till ca 79 procent av emissionsbeloppet, genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier från befintliga aktieägare samt externa investerare. Styrelsen avser att säkerställa Företrädesemissionen till ca 80 procent av emissionsbeloppet genom ytterligare tecknings- och garantiåtaganden från ledande befattningshavare och styrelseledamöter.
 • Nettolikviden kommer, vid full teckning i Företrädesemissionen, att uppgå till ca 58 MSEK och avses disponeras för att finansiera ChromoGenics:
MSEK
Utveckling av leveranskoncept med partners. 3,0
Uppgraderingar och effektiviseringar i produktionsprocessen i syfte att öka produktionstakten 8,0
Driftskostnader och rörelsekapital för att finansiera marknadsexpansion 38,0
ISO- och EHS-certifieringar 1,5
Reklamationer 7,5
Summa 58,0

Huvudsaklig tidplan för Företrädesemissionen

11 februari 2022 Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen
14 februari 2022 Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen
15 februari 2022 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
16 februari 2022 Beräknat datum för offentliggörande av prospekt
17 – 28 februari 2022 Handel i uniträtter
19 februari – 3 mars 2022 Teckningsperiod
19 februari – Handel med BTA fram till att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen,
vilket beräknas ske vecka 12, 2022
8 mars 2022 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

VD-ord

ChromoGenics är ett proptech bolag som bidrar till mer solljus och välmående inomhus samt mindre klimatpåverkan för fastighetsbranschen.

Vi har under kvartalet fortsatt att ta viktiga steg från ett utvecklingsbolag till ett industribolag. Vi har levererat våra produkter till kunder och nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 13,7 MSEK, vilken är en av de högsta nivåerna sedan bolaget börsintroducerades 2017.

Detta uppnåddes trots att vi haft stora utmaningar med materialbrist och kapacitets-begränsningar hos våra underleverantörer samt störningar i vår egen produktion. Jag vill tacka alla medarbetare, leverantörer och partners för ert hårda arbete.

Tredje kvartalet innebar en omstart av vår produktion med delvis nya logistikkedjor. Under två kvartal med in-house produktion har vi arbetat med utveckling och förfining av rutiner samt procedurer som också inneburit kostnader för kassationer och materialinköp. Störningarna i logistikkedjan ledde även till väsentligt högre transportkostnader. 

Det är dock tydligt att kvalitetsarbetet samt de förändringar vi gjorde under tredje kvartalet börjar ge resultat. Rutiner börjar sätta sig och strukturerat arbete med ständiga förbättringar och kvalitet fortgår och ger resultat. Denna förändring blev extra tydlig i november då vi i vårt testprogram fann en avvikelse från produktionen. Vi stoppade då produktionen, identifierade problemet, validerade en lösning och kunde återstarta produktionen inom tre veckor. Jag är väldigt nöjd med det strukturerade kvalitetsarbete som möjliggjorde detta.

Vårt strategiarbete och affärsplan som visar vägen mot ett lönsamt, internationellt industribolag är nu i ett slutskede. För att accelerera denna resa gör vi nu förändringar i ledningsgruppen.

Linus Wetterlind förstärker försäljningsteamet som ny Head of Sales. Linus är en driven och engagerad försäljningsledare med mycket god branschkompetens och kommer senast från en roll som Sales Manager hos den världsledande glasproducenten Guardian Industries.

Victor Hägglund blir Head of Supply Chain and Delivery. Han har flerårig erfarenhet av uppskalning och kvalitetssäkring av försörjnings-kedjor hos tillverkande tillväxtbolag. Sputterverksamheten är av strategisk vikt för bolaget och ansvarig chef Fredrik Rostvall tar nu plats i ledningsgruppen.

Vi har under kvartalet förstärkt försäljningsteamet med ytterligare en erfaren affärsutvecklare. Vi har fortsatt bygga ut vår marknadsföring, främst genom deltagande i branschspecifika kundevent och mässor.

Det är stimulerande för hela bolaget att höra den fina respons vårt erbjudande får av kunder. Inte minst från hyresgäster i lokaler där våra glas bidrar till en bättre arbetsmiljö. Vi ser att värdet på nya affärsmöjligheter ökar månad för månad.

Under kvartalet slöt vi avtal med det norska företaget Nordvestvinduet om leverans av dynamiska glas till en kontorsfastighet i Bergen, Norge till ett värde om 1,2 MSEK. Vi slöt även ett avtal om att tillsammans med LEIAB och Osby Glas leverera fönster med dynamiska glas till ett äldreboende i Skara, för att öka välmåendet hos de boende. Vi är väldigt glada för samarbetet med dessa kvalitetsbolag på den nordiska glasmarknaden.

Vi ser en fortsatt stark tillväxt för den globala glasmarknaden driven av befolkningstillväxt och urbanisering. Det är dock klart för de allra flesta att fastighetsbranschen måste bli hållbar. Branschen står idag för en tredjedel den globala energianvändningen. Utan aktiva åtgärder för att förbättra fastighetssektorns energieffektivitet bedöms den globala energiförbrukningen öka med 50 procent fram till år 2050. Våra lösningar bidrar till både ökat välmående och minskad klimatpåverkan.

Fredrik Fränding, VD

Kontakt:
Fredrik Fränding, VD
Tel: +46(0)72 249 24 62
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail:
info@chromogenics.com

ChromoGenics

Denna information utgör sådan information som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att lämna ut i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av ovan nämnda kontaktpersoner för offentliggörande den 8 februari 2022, kl. 08:30 CET.

Om ChromoGenics
ChromoGenics är ett proptechbolag som producerar dynamiska glas för fastigheter. Bolagets produkt ConverLight® Dynamic kontrollerar inomhuskomforten med högt dagsljusinsläpp, god utsikt och solvärmeblockering och bidrar därigenom till att sänka kostnaderna för kyla. ConverLight® Dynamic bygger på en patenterad lösning där elektrokroma beläggningar lamineras i plastfilm för att sedan lamineras mellan glas. Plastfilmen är lätt att transportera varför långa frakter av skrymmande glas kan undvikas. ChromoGenics erbjuder därtill statiska glas, ConverLight® Static, och fasadglaslösningen ConverLight® Energy. ChromoGenics aktie listades på Nasdaq First North Growth Market 2017 och har levererat glasteknologi till flertalet stora fastighetsbolag.

ChromoGenics härstammar från världsledande forskning inom Ångström­laboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning i Uppsala har delvis finansierats med villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser: certifiedadviser@penser.se, 08-463 83 00.