ChromoGenics genomför en företrädesemission av units om cirka 68,2 MSEK för accelererad tillväxt

Styrelsen för ChromoGenics AB (”ChromoGenics” eller ”Bolaget”) har beslutat att, med stöd av bemyndigande som lämnades av årsstämman den 20 maj 2021, genomföra en emission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Villkoren i Företrädesemissionen innebär att tre (3) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) unit, bestående av fyra (4) aktier och fyra (4) teckningsoptioner, till en teckningskurs om 12,00 SEK, motsvarande 3,00 SEK per aktie. Företrädesemissionen tillför, vid full teckning, ChromoGenics cirka 68,2 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 79 procent genom tecknings- och garantiåtaganden och styrelsen avser att säkerställa emissionen till cirka 80 procent genom ytterligare tecknings- och garantiåtaganden från ledande befattningshavare och styrelseledamöter. Vid fullt utnyttjande av samtliga vidhängande teckningsoptioner kan ChromoGenics komma att tillföras ytterligare högst cirka 25,6 MSEK före emissionskostnader.

Bakgrund och motiv i sammandrag

ChromoGenics har framgångsrikt genomfört intrimningen av Bolagets ena sputtermaskin, Sputter I, i Bolagets egen produktionsanläggning i Uppsala och kan därmed erbjuda kunderna högkvalitativa dynamiska glas av säkerställd industriell kvalitet. I och med denna milstolpe övergår nu ChromoGenics primära fokus till försäljning och marknadsföring, utöver insatserna som görs för att höja produktionskapaciteten och möta framtida ökande efterfrågan. En växande affär medför ett ökat kapitalbehov då en höjd aktivitet bland annat kräver en större mängd rörelsekapital i form av insatsvaror och varulager i produktionsprocessen. Företrädesemissionen genomförs i syfte att accelerera ChromoGenics förmåga att genomföra övergången från utvecklingsbolag till industribolag. Ett viktigt steg i detta är att etablera det första partnerskapet med en lokal, extern tillverkare, som mottar leveranser av ChromoGenics elektrokroma folie som sedan hanterar kundanpassning och inlaminering i och utleveranser av dynamiskt glas till slutkund. Fullt utvecklad medför denna affärsstrategi en betydande möjlighet till marginalexpansion.

Bolaget har under andra halvåret 2021 fokuserat på genomförandet och leveransen av dynamiska glas till Betonmast avseende projektet Gullhaug Torg 5 i Oslo där Bolaget haft ansvaret för hela leveranskedjan. I takt med framgångsrik produktion och säkrad kvalitet möter nu ChromoGenics ett betydande intresse och efterfrågan på Bolagets patenterade elektrokroma ConverLight-teknologi för glasapplikationer från såväl befintliga som nya kunder. ChromoGenics planerar inledningsvis att inrikta fokus på order i intervallet 1-10 MSEK. Parallellt med ett inflöde och leverans av nya order planlägger ChromoGenics i samråd med kunder att löpande genomföra omleveranser av dynamiska glas som ersättning för vissa tidigare leveranser, som genomförts med sputtrad folie från tidigare underleverantör, som identifierats med vissa estetiska defekter. Bolaget är mån om sina kundrelationer och har en nära dialog med berörda kunder avseende omleverans av beställda produkter och tjänster och bedömer att ett flertal av dessa kunder är potentiella återkommande kunder efter genomförda omleveranser.

ChromoGenics planerar att disponera emissionslikviden, 58,0 MSEK efter emissionskostnader, från Företrädesemissionen för följande ändamål:

  • Utveckling av leveranskoncept med partners, 3,0 MSEK,
  • uppgraderingar och effektiviseringar i produktionsprocessen i syfte att öka produktionstakten, 8,0 MSEK,
  • driftskostnader och rörelsekapital för att finansiera marknadsexpansion, 38,0 MSEK
  • ISO- och EHS-certifieringar, cirka 1,5 MSEK, samt
  • reklamationer, 7,5 MSEK,

Vid fullt utnyttjande av i Erbjudandet vidhängande teckningsoptioner kan Bolaget tillföras en nettolikvid om ytterligare högst cirka 25,0 MSEK. Nettolikviden avses disponeras i sin helhet för utökad marknadsbearbetning samt utökad produktionskapacitet.

Villkor för Företrädesemission

Styrelsen för ChromoGenics beslutade den 8 februari 2022, med stöd av bemyndigande som lämnades av årsstämman den 20 maj 2021, att genomföra en emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare genom utgivande av högst 5 679 198 units. Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av fyra (4) aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie 2022/2023:1. Totalt omfattar Företrädesemissionen högst 22 716 792 aktier och 22 716 792 teckningsoptioner serie 2022/2023:1. Avstämningsdag för rätt att erhålla uniträtter är den 15 februari 2022. Teckningskursen uppgår till 12,00 SEK per unit, motsvarande en teckningskurs om 3,00 SEK per aktie, och innebär att ChromoGenics som högst kan tillföras cirka 68,2 MSEK före emissionskostnader. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Teckning av units med eller utan företrädesrätt ska ske under perioden 17 februari – 3 mars 2022. Uniträtter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med uniträtter ska ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 17 – 28 februari 2022.

Fyra (4) teckningsoptioner berättigar, under perioden 13 – 27 mars 2023, till teckning av en (1) ny aktie i ChromoGenics till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för ChromoGenics aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 21 februari – 7 mars 2023, dock lägst 2,50 SEK och högst 4,50 SEK per aktie. Detta innebär att ChromoGenics, vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, kan komma att tillföras ytterligare högst cirka 25,6 MSEK före emissionskostnader.

För det fall samtliga units inte tecknats med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter. Tilldelning utan företrädesrätt ska i första hand ske till sådana tecknare som även tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som tecknat utan stöd av uniträtter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje och sista hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till de som genom avtal ingått garantiåtagande i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som beräknas offentliggöras omkring den 16 februari 2022.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser från ett antal befintliga aktieägare om sammantaget cirka 6,6 MSEK, motsvarande cirka 9,7 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för dessa teckningsåtaganden. Därutöver har ChromoGenics ingått avtal om emissionsgarantier med såväl befintliga aktieägare som externa investerare om sammantaget cirka 47,4 MSEK, motsvarande cirka 69,5 procent av Företrädesemissionen. Erhållna teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgår därmed till cirka 54,0 MSEK, motsvarande cirka 79,2 procent av Företrädesemissionen. Styrelsen avser att säkerställa emissionen till cirka 80 procent genom ytterligare tecknings- och garantiåtaganden från ledande befattningshavare och styrelseledamöter. För emissionsgarantierna utgår en kontant ersättning om tio (10) procent av garanterat belopp eller, om garanterna väljer att erhålla betalning i form av units, tolv (12) procent av garanterat belopp. Närmare information angående de parter som har ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som planeras offentliggöras omkring den 16 februari 2022.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

11 februari 2022 Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla uniträtter
14 februari 2022 Första handelsdag exklusive rätt att erhålla uniträtter
15 februari 2022 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
16 februari 2022 Offentliggörande av prospekt
17 – 28 februari 2022 Handel med uniträtter vid Nasdaq First North Growth Market
17 februari – 3 mars 2022 Teckningsperiod
8 mars 2022 Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med högst 4 543 358,40 SEK, från 3 407 519,00 SEK till 7 950 877,40 SEK, genom utgivande av högst 22 716 792 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 17 037 595 till högst 39 754 387 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta en utspädningseffekt, vid full teckning, om cirka 57,1 procent av kapital och röster i Bolaget.

För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i ChromoGenics kommer antalet aktier att öka med ytterligare 5 679 198 till totalt 45 433 585 aktier och aktiekapitalet att öka med 1 135 839,60 till totalt 9 086 717,00 SEK. Utspädningseffekten, för den händelse Företrädesemissionen och vidhängande teckningsoptioner tecknas fullt ut, uppgår till cirka 62,5 procent.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB och Bird & Bird Advokat KB är finansiell respektive legal rådgivare till ChromoGenics i samband med Företrädesemissionen.

Kontakt:
Fredrik Fränding, VD
Tel: +46(0)72 249 24 62
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail:
info@chromogenics.com

ChromoGenics

Denna information utgör sådan information som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att lämna ut i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av ovan nämnda kontaktpersoner för offentliggörande den 8 februari 2022, kl. 08:25 CET.

Om ChromoGenics
ChromoGenics är ett proptechbolag som producerar dynamiska glas för fastigheter. Bolagets produkt ConverLight® Dynamic kontrollerar inomhuskomforten med högt dagsljusinsläpp, god utsikt och solvärmeblockering och bidrar därigenom till att sänka kostnaderna för kyla. ConverLight® Dynamic bygger på en patenterad lösning där elektrokroma beläggningar lamineras i plastfilm för att sedan lamineras mellan glas. Plastfilmen är lätt att transportera varför långa frakter av skrymmande glas kan undvikas. ChromoGenics erbjuder därtill statiska glas, ConverLight® Static, och fasadglaslösningen ConverLight® Energy. ChromoGenics aktie listades på Nasdaq First North Growth Market 2017 och har levererat glasteknologi till flertalet stora fastighetsbolag.

ChromoGenics härstammar från världsledande forskning inom Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning i Uppsala har delvis finansierats med villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser: certifiedadviser@penser.se, 08-463 83 00

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna units i ChromoGenics AB och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av information i prospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande att sälja nya aktier, BTU eller uniträtter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

De nya aktierna, BTU och uniträtterna har inte registrerats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTU, uniträtter eller andra värdepapper utgivna av ChromoGenics har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya aktier, BTU, uniträtter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i Företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till kvalificerade investerare.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig endast till ”kvalificerade investerare” (såsom definierat i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”företag med högt nettovärde” etc.) av Order (gemensamt benämnda “relevanta personer”). I Storbritannien är sådan investering eller annan investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.