SLP genomför nyemission om totalt 145 miljoner kronor

Swedish Logistic Property AB (”SLP” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 29 april 2021, beslutat att genomföra en nyemission om totalt 145 miljoner kronor (”Nyemissionen”). Nyemissionen genomförs med anledning av tre av SLP:s förvärv under år 2021 och betalning för de nya aktierna sker genom kvittning mot fordringar avseende del av köpeskilling som uppkommit i samband med dessa förvärv.

Nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med totalt cirka 52 878 kronor genom nyemission av totalt 1 586 346 aktier av serie B innebärande att aktiekapitalet ökar från cirka 966 666 kronor till cirka 1 019 544 kronor och antalet aktier ökar från 29 000 000 aktier till 30 586 346 aktier. Antalet röster i SLP ökar från 54 200 000 röster till totalt 55 786 346 röster. Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts till 91,405 kronor per nyemitterad aktie, motsvarande substansvärdet per aktie i SLP per den 31 december 2021. Teckningskursen grundar sig på överenskommelse i över­låtelseavtalet för respektive förvärv.

Totalt medför Nyemissionen en utspädningseffekt om cirka 5,19 procent av antalet aktier i Bolaget och cirka 2,84 procent av antalet röster i Bolaget.

Fordringarna som kvittas mot de nyemitterade aktierna
Betalning för 109 403 aktier av serie B har skett genom kvittning mot fordran uppgående till 10 miljoner kronor som uppkom vid Bolagets förvärv av logistik­anläggning på Långeberga i Helsingborg. Förvärvet genomfördes i bolagsform och offentliggjordes genom pressmeddelande den 29 juni 2021.

Betalning för 1 203 435 aktier av serie B har skett genom kvittning mot fordran upp­gående till 110 miljoner kronor som uppkom vid Bolagets förvärv av fastighetsportfölj bestående av totalt elva logistikfastigheter belägna i Stockholm, Mälardalen och Norrköping. Förvärvet genomfördes i bolagsform och offentliggjordes genom pressmeddelande den 15 november 2021.

Betalning för 273 508 aktier av serie B har skett genom kvittning mot fordran uppgående till 25 miljoner kronor som uppkom vid Bolagets förvärv av logistikfastighet i Stigamo i Jönköping. Förvärvet genomfördes i bolagsform och offentliggjordes genom pressmeddelande den 7 december 2021.

Denna information är sådan information som Swedish Logistic Property AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2022, kl. 17.30 CET.

För ytterligare information:
Peter Strand, VD på SLP, telefon: 0705-881 66
1

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 630 000 kvm.