SLP offentliggör prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier av serie B på Nasdaq Stockholm

Swedish Logistic Property AB meddelade den 29 november 2023 att styrelsen samma dag beslutat om riktad nyemission av sammanlagt 20 000 000 aktier av serie B motsvarande totalt 550 mkr före emissionskostnader. Emissionen var uppdelad i två trancher varav den första beslutades med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 26 april 2023 och den andra under förutsättning av efterföljande godkännande från en extra bolagsstämma som ägde rum den 22 december 2023.

Prospektet har upprättats med anledning av upptagande till handel på Nasdaq Stockholm av den andra tranchen om 15 738 815 aktier av serie B. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på SLP:s webbplats, www.slproperty.se och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.

För ytterligare information:
Tommy Åstrand, vd på SLP, telefon: 0705-455 997

Om SLP – Swedish Logistic Property
Swedish Logistic Property – SLP – är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter med hållbarhet i fokus. Värdetillväxt skapas genom löpande utveckling och förädling av fastigheterna, som är belägna i Sveriges viktigaste logistikpunkter. Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 960 000 kvm. SLP är en partner som tar ansvar och därmed skapar värden för såväl hyresgäster som för bolaget och dess aktieägare. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information om SLP: slproperty.se