SLP:s vd ökar innehav genom utnyttjande av teckningsoptioner och SLP tillförs 8,1 MSEK

Swedish Logistic Property AB (publ) (“SLP” eller “Bolaget”) meddelar idag utfallet från utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO4 (”Teckningsoptionerna”), vilka emitterades under 2020 på beslut av extra bolagsstämma hållen den 18 september 2020. Samtliga teckningsoptioner emitterades till Tommy Åstrand, SLP:s nuvarande vd. Totalt utnyttjades samtliga Teckningsoptioner för teckning av totalt 175 000 aktier av serie A (”A-aktier”) och 575 000 aktier av serie B (”B-aktier”). Teckningskursen per utnyttjad Teckningsoption uppgick till 1 620 SEK. Varje Teckningsoption gav, efter genomförd aktiesplit beslutad av bolagsstämma den 10 november 2020 samt den 8 mars 2022, innehavaren rätt att teckna 35 A-aktier och 115 B-aktier i Bolaget, motsvarande en teckningskurs om 10,80 SEK per aktie oavsett aktieslag. Genom utnyttjandet av Teckningsoptionerna tillförs SLP 8,1 MSEK före emissionskostnader.

Bakgrund
Vid extra bolagsstämma i SLP den 18 september 2020 beslutades om en riktad emission av totalt 5 000 Teckningsoptioner till Tommy Åstrand, dåvarande CFO i Bolaget och nuvarande vd i Bolaget. Varje Teckningsoption gav, efter aktiesplit beslutad vid bolagsstämma den 10 november 2020 samt den 8 mars 2022, innehavaren rätt att teckna 35 A-aktier och 115 B-aktier i Bolaget under perioden från och med den 15 december 2023 till och med den 15 januari 2024. Teckningskursen för Teckningsoptionerna uppgick till 1 620 SEK per utnyttjad Teckningsoption. Samtliga Teckningsoptioner utnyttjades för teckning av totalt 175 000 A-aktier och 575 000 B-aktier.

I och med transaktionen ökar jag mitt aktieinnehav och ägande i SLP ytterligare och ser fram emot att, tillsammans med mina kollegor, fortsätta skapa värde för såväl våra hyresgäster som för våra aktieägare”, säger Tommy Åstrand, vd på SLP.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Genom utnyttjandet av Teckningsoptionerna ökar antalet aktier i SLP med totalt
750 000 aktier, varav 175 000 A-aktier och 575 000 B-aktier, från 55 757 965 A-aktier respektive 154 394 455 B-aktier till 55 932 965 A-aktier respektive 154 969 455 B-aktier, och antalet röster ökar från 433 184 280 röster till 434 634 280 röster. Aktiekapitalet ökar med cirka 5 000,00 SEK, från cirka 1 401 016,14 SEK till cirka 1 406 016,14 SEK. Utnyttjandet av Teckningsoptionerna medför en utspädning om cirka 0,36 procent av det totala antalet aktier och cirka 0,33 procent av det totala antalet röster baserat på antalet aktier och röster efter utnyttjandet av Teckningsoptionerna.

För mer information, vänligen kontakta:

Tommy Åstrand, vd, Swedish Logistic Property AB (publ)
Tel: 0705-455 997
E-mail: tommy@slproperty.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2023, 17.31 CET.

Om SLP – Swedish Logistic Property
Swedish Logistic Property – SLP – är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter med hållbarhet i fokus. Värdetillväxt skapas genom löpande utveckling och förädling av fastigheterna, som är belägna i Sveriges viktigaste logistikpunkter. Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 960 000 kvm. SLP är en partner som tar ansvar och därmed skapar värden för såväl hyresgäster som för bolaget och dess aktieägare. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information om SLP: slproperty.se