Bokslutskommuniké 2022 InfraCom Group AB (publ)

FJÄRDE KVARTALET 2022 I SAMMANDRAG

Nettoomsättning: 108,8 Mkr (72,0 Mkr), 51 % tillväxt mot föregående år

Försäljningen fördelat på affärsområde:

Communications 37,9 Mkr (40,9 Mkr) och Managed Services 70,9 Mkr (31,1 Mkr)

Rörelseresultatet (EBIT): 18,1 Mkr (15,2 Mkr)

EBIT-marginal: 17 % (21 %)

Resultat före skatt: 18,4 Mkr (15,0 Mkr)

Resultat efter skatt per aktie: 0,42 kr (0,40 kr)

Kassaflödet från den löpande verksamheten: 15,3 Mkr (24,5 Mkr)

Investeringar i materiella anläggningstillgångar: 0,8 Mkr (0,8 Mkr)

Nettoskuld/EBITDA: x0,2 (x0,0)

Totalt aktier per 2022-12-31: 32 138 616 (31 114 284), inga utspädningseffekter förekommer

TOLV MÅNADER 2022 I SAMMANDRAG

Nettoomsättning: 352,4 Mkr (270,0 Mkr), 31 % tillväxt mot föregående år

Försäljningen fördelat på affärsområde:

Communications 154,2 Mkr (150,7 Mkr) och Managed Services 198,2 Mkr (119,3 Mkr)

Rörelseresultatet (EBIT): 68,1 Mkr (57,8 Mkr)

EBIT-marginal: 19 % (21 %)

Resultat före skatt: 67,7 Mkr (56,8 Mkr)

Resultat efter skatt per aktie: 1,68 kr (1,47 kr)

Kassaflödet från den löpande verksamheten: 64,6 Mkr (62,6 Mkr)

Investeringar i materiella anläggningstillgångar: 3,1 Mkr (1,6 Mkr)

                                 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

Den 1 november 2022 tillträddes Quality of Service Holding AB. Bolaget omsatte senaste verksamhetsåret 36 Mkr och verkar inom området Digital Arbetsplats. Köpeskilling uppgick till 26,8 Mkr på kassa- och skuldfri basis. 16,3 Mkr har erlagts genom kontant betalning. Vidare har 7,5 Mkr erlagts genom apportemission av 336 474 aktier i InfraCom Group AB (publ). Resterande del, maximalt 3,0 Mkr, kommer att erläggas genom kontant betalning och är villkorade till budgetuppfyllnad för perioden 2023-2024. Det totala antalet aktier i bolaget uppgår efter registreringen hos Bolagsverket 32 138 616 aktier.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Styrelsen har beslutat om en ny utdelningspolicy: Bolagets utdelningspolicy är 30 – 50 % av årets resultat. 

Den fullständiga rapporten är bifogad detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på:
 

https://infracomgroup.se/investerare/

Göteborg 22 februari 2023

InfraCom Group AB

Styrelse och VD

För eventuella frågor kontakta

Bo Kjellberg , CEO, 031 – 301 65 81
Hans Nilsson, CFO, 031 – 301 65 82