Bokslutskommuniké 2023 Cabonline Group Holding AB (publ)

OKTOBER – DECEMBER

  • Intäkterna uppgick till 1 448 MSEK (1 500), en minskning med 3%. Organiskt minskade intäkterna med 3%.
  • Justerad EBITA uppgick till 27 MSEK (58) och motsvarande marginal till 1,9% (3,9).
  • Rörelseresultatet uppgick till 28 MSEK (34), resultatet inkluderar jämförelsestörande poster om 8 MSEK  (-18).
  • Periodens resultat uppgick till -27 MSEK (-29).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 21 MSEK (-3).

JANUARI – DECEMBER

  • Intäkterna uppgick till 5 620 MSEK (5 491), en ökning med 2%. Organiskt ökade intäkterna med 1%.
  • Justerad EBITA uppgick till 202 MSEK (218) och motsvarande marginal till 3,6% (4,0).
  • Rörelseresultatet uppgick till 163 MSEK (154), resultatet inkluderar jämförelsestörande poster om -11 MSEK (-36).
  • Periodens resultat uppgick till -94 MSEK (-137).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 119 MSEK (-110).

Väsentliga händelser inom rapportperioden
Cabonline och dess majoritetsägare ingick den 9 oktober 2023 ett refinansieringsavtal med ett internationellt investerarkonsortium, bestående av Invesco, Nordstjernan med flera, vilket stärkte Cabonlines ekonomi genom en ny obligation på 200 MSEK i oktober. Konsortiet blev därmed de nya majoritetsägarna i Cabonline.

En extra bolagsstämma den 23 oktober 2023 beslutade om ändring av aktieklasserna i bolagsordningen och bemyndigade styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemission vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma 2024. Ny styrelse, bestående av Peter Viinapuu (ordförande), Julian Russ, Thomas Naess och Dag Kibsgaard-Petersen, valdes på bolagsstämman.

En riktad nyemission av 7 050 000 000 D-aktier, 250 000 000 D1-aktier och 200 000 000 D2-aktier har genomförts och betalning har skett genom kvittning mot Cabonlines seniora säkerställda hållbarhetslänkade obligationer (ISIN SE0017767346) 6 november 2023 om 425 MSEK. Transaktionen omfattades även av ett byte av befintliga obligationer, till ett belopp på 400 MSEK, genom en nyemission till förhöjda obligationer som rankar pari passu med de nya obligationerna.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Obligationen med ISIN: SE0017767346, som emitterades i april 2022, har avnoterats från Frankfurtbörsen 22 januari 2024. Obligationen är fortfarande noterad på Nasdaq Stockholm. Cabonline har därefter ingen obligation noterad på Frankfurtbörsen.

Per 1 januari 2024 har fusion skett av Norges Taxi Öst AS, Norges Taxi Nord AS och Norges Taxi Vest AS in i Cabonline Norge AS i Norge.  

VD har ordet

Resultatpåverkan av konjunkturen samtidigt som vi gör betydande framsteg inom vår omfattande utvecklingsagenda
Året 2023 präglades av höga inflations- och räntenivåer samt intensiv konkurrens på den nordiska taximarknaden, vilket skapade en utmanande affärsmiljö. Trenden med en minskad efterfrågan på privatresande (B2C), påverkad av konjunkturen, har fortsatt sedan andra kvartalet. Trots dessa betydande utmaningar har Cabonline uppvisat motståndskraft. Vår förmåga att framgångsrikt navigera i denna komplexa och dynamiska affärsmiljö bekräftar styrkan i vår affärsmodell, som fokuserar på tre övergripande kundgrupper: B2P (offentliga), B2B (företag) och B2C (privat). Under kvartalet har vi samtidigt gjort betydande framsteg inom våra strategiska initiativ, som till exempel etablerat ny in-car-tech, nytt system för booking & dispatch och centralisering av viktiga funktioner inom operations, commercial, finans och IT.

Under det fjärde kvartalet uppgick intäkterna till 1 448 MSEK, vilket motsvarar en minskning med 3% jämfört med samma period föregående år. För helåret 2023 nådde intäkterna 5 620 MSEK, vilket är en ökning med 2% jämfört med föregående år. EBITA-resultatet för kvartalet uppgick till 35 MSEK, en minskning med 13% jämfört med samma period föregående år. För helåret ökade EBITA-resultatet till 191 MSEK, vilket är en ökning med 5% jämfört med föregående år.

Utveckling under kvartalet
Vår satsning på affärsresenärer (B2B) ger goda resultat, med ökning på 19% i antalet nytecknade företagsavtal jämfört med samma period föregående år. Det är positivt för 2024. Efterfrågan på resor från affärsresenärer (B2B) var stabil jämfört med samma kvartal föregående år, med undantag för Finland som minskade med 7% i antal resor. Vårt Flygtaxikoncept visade en god utveckling med en 6% ökning i omsättning under kvartalet jämfört med samma period föregående år. Samtidigt stötte vi på en minskad efterfrågan från privatresenärer (B2C), vilket resulterade i en 21% nedgång i antalet B2C resor under kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Resenärerna värderar vår satsning på kvalitet högt. App-resenärsnöjdheten under kvartalet var imponerande 4,61 på en 5-gradig skala, vilket är en ökning från 4,55 samma period föregående år och förstärker våra konkurrensfördelar.

Vi har fortsatt vinna offentliga upphandlingar (B2P) under kvartalet, vilket tydligt understryker förtroende för Cabonline som leverantör. Några exempel på förnyade avtal är färdtjänst i Malmö, serviceresor i Göteborg, persontransporter i Solna, färdtjänst i Knivsta kommun och persontransporter i Sundbyberg.

Vårt hållbarhetsarbete och förberedelser inför CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) gör goda framsteg. Ett tydligt exempel i vårt hållbarhetsarbete är att redan hälften av taxibilarna i vår fordonsflotta i Norge är elbilar.

Förberedelser för iCabbi-plattformen
Förberedelserna för att implementera den molnbaserade boknings- och trafikledningsplattformen iCabbi går framåt med full kraft. Den här plattformen kommer att markant öka kund-, förar- och åkarupplevelser, samtidigt som den ökar operationell effektivitet genom förbättrad bokning, trafikledning och prissättning. Vårt tydliga mål är att fullständigt implementera plattformen i samtliga centrala funktioner och regioner under 2024. På lång sikt ser vi betydande styrkor och möjligheter med våra investeringar inom digital utveckling.

Ägarförändring
Cabonline Group Holding AB emitterade den 18 oktober 2023 och 27 oktober 2023 seniora säkerställda hållbarhetslänkade obligationer som är upptagna till handel av obligationerna på hållbara företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Under kvartalet genomförde styrelsen en riktad nyemission som registrerades hos Bolagsverket 6 november 2023.

Fullt fokus på våra långsiktiga mål
Sammanfattningsvis ser vi att våra strategiska initiativ och satsningar på kvalitet går åt rätt håll. Trots att vi förväntar oss fortsatt makroekonomiska utmaningarna under 2024, fortsätter vårt fokus på att fortsätta vara relevanta för våra resenärer och uppnå hållbar och lönsam tillväxt outtröttligt.

Nyckeln är som alltid, att göra resenärerna nöjda och därigenom skapa förutsättningar för värdeskapande över tid. Stärkta av vetskapen att vi har kommit långt i vår transformationsresa går vi nu in i 2024 med stor energi.

Jag vill återigen rikta ett stort tack till alla våra resenärer, förare, åkare och medarbetare som bidragit till vårt framgångsrika 2023. Det är en fantastiskt spännande resa som Cabonline befinner sig på. Och som alltid, ser vi fram emot att välkomna alla våra resenärer.

Stockholm februari 2024
Dag Kibsgaard-Petersen 
VD och koncernchef

För mer information, vänligen kontakta:
Dag Kibsgaard-Petersen, CEO, tel +47 400 11 981, dag.kibsgaard-petersen@cabonline.com

Denna information är sådan information som Cabonline Group Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 februari 2024, 13.00 (CET).

Om Cabonline Group:
Cabonline är Nordens ledande taxiföretag med cirka 2 500 anslutna åkerier och cirka 4 400 bilar i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Inom Cabonline finns en rad välkända varumärken som TaxiKurir, Taxi Skåne, Taxi Väst, Umeå Taxi, Sverigetaxi, TOPCAB, Norgestaxi, Kovanen och Taxi 4×27. Genom Cabonline får åkerierna tillgång till attraktiva kundavtal, stöd från branschledande teknikutveckling samt nytta av stordriftsfördelar, effektiv service och en gemensam infrastruktur. Gruppen omsatte 2023 cirka 5,6 Mdr SEK. För mer information: cabonlinegroup.com