Cabonline publicerar godkänt obligationsprospekt i väntan på notering av dess obligationslån på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA ELLER TILL PERSON SOM ÄR FOLKBOKFÖRD ELLER BEFNNER SIG I USA ELLER INOM ELLER TILL NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Den 9 december 2019, utfärdade Cabonline Group Holding AB (publ) (“Cabonline” eller “Företaget” och, tillsammans med dess dotterbolag, “Koncernen”) en senior säkerställd obligation uppgående till ett belopp om 1 800 miljoner svenska kronor (“Obligationerna”).

Med anledning av notering av Obligationerna har Företaget förberett ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen.

Prospektet är tillgängligt på Koncernens företagshemsida https://www.cabonlinegroup.com/om-oss/investerare/obligation.

Obligationerna beräknas tas upp till handel på Nasdaq Stockholm onsdag den 5 februari 2020.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Ryrberg, tf CFO, tel +46 70 538 76 70