Bokslutskommuniké 2023: Fortinova ökar driftsöverskottet med 23 procent och har en av marknadens högsta uthyrningsgrader

  • Intäkterna för perioden uppgick till 332,1 Mkr (286,8), motsvarande en ökning med 16 procent.
  • Driftsöverskottet förbättrades med 23 procent och uppgick till 204,4 Mkr (166,5), motsvarande 62 procent (58) i överskottsgrad. 
  • Förvaltningsresultatet minskade med fem procent och uppgick till 85,9 Mkr (90,6), motsvarande 1,7 kr per aktie (1,8) samt 26 procent (32) i förvaltningsmarginal.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till –329,7 Mkr (16,5), varav -3,1 Mkr (-0,1) avser realiserade värdeförändringar.
  • Värdeförändringar på derivat uppgick till -59,5 Mkr (91,9). 
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till –262,9 Mkr (150,0), motsvarande –5,1 kr per aktie (2,9).
  • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 44,7 kr (50,3).

”Fortinova äger huvudsakligen bostadsfastigheter på tillväxtorter i västra Sverige där det råder stor bostadsbrist. Vi möter framtiden med stabila kassaflöden och en balanserad skuldportfölj där vi endast har belåning i nordiska affärsbanker och inga åtaganden mot obligationsmarknaden. Vi är lyhörda för hur marknadsläget utvecklas och agerar fortsatt efter att marknadsläget kan försämras”, säger Anders Johansson, verkställande direktör på Fortinova. 

”Fortinova påverkas av utvecklingen på de finansiella marknaderna och har som ambition att åtnjuta de affärsmässiga möjligheter som uppstår. Till årsstämman 2024 föreslår därför Fortinovas styrelse ingen utdelning för räkenskapsåret 2023. Vi bjuder in till årsstämma i Varberg den 8 maj 2024.” säger Anders Johansson.

Bilaga: Bokslutskommuniké 2023

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Johansson, verkställande direktör Fortinova Fastigheter AB (publ), 0340-59 25 52
John Wennevid, CFO och ansvarig för IR Fortinova Fastigheter AB (publ), 0340-59 25 59

 

Denna information är sådan som Fortinova Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 feb 2024 kl. 08:00 CET.
 

Fortinova är ett expansivt fastighetsbolag vars affärsidé sedan starten 2010 har bestått av att förvärva, utveckla och förvalta främst bostadsfastigheter med dokumenterade positiva kassaflöden. Koncernen har en målsättning att generera positiv avkastning över tid, oberoende av marknadens utveckling. Fortinova har ett geografiskt fokus på tillväxtkommuner i västra Sverige som bedöms ha en god tillväxtprofil och är attraktiva orter att bo, arbeta och leva i. Bolaget är beläget i Varberg och grundades av Fortinovas nuvarande VD Anders Johansson och vice VD Anders Valdemarsson. Per den 31 december 2023 ägde Fortinova fastigheter till ett värde om 4,8 Mdr kronor, varav bostadsfastigheter utgör cirka 73 procent. Resterande del utgörs av samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.