Bokslutskommuniké 2023 och delårsrapport fjärde kvartalet (Q4) 2023

Produktförbättringar och fortsatta lanseringar

I slutet av 2023 fokuserade bolaget på fortsatt lansering och försäljning. För att stötta försäljningen genomfördes viktiga uppdateringar på produkten som slutfördes efter året slut. Dessa innefattade möjligheten att använda kapillära prover och längre hållbarhet på testkassetterna. Arbetet med att få instrumentet uppkopplat mot patientjournal påbörjades också.

Under fjärde kvartalet genomfördes en företrädesemission som avslutades den 10 november 2023. Emissionen tecknades till 60% och tillförde bolaget 8,56 MSEK före emissionskostnader om cirka 2,1 MSEK. Arbetet med att hitta en samarbetspartner har intensifierats. Calmark har fortsatt fokus på att stärka likviditeten och kontrollera kostnaderna samtidigt som vi prioriterar försäljning. 

Rapporteringsperiod

Rapporten avser perioden 1 januari – 31 december 2023 samt 1 oktober – 31 december 2023.

Väsentliga händelser under perioden

 • Den 10:e oktober levererar Calmark produkter till Global Health Labs i USA, som är en del av Bill och Melinda Gates Foundation.
 • VD Anna Söderlund kommenterar utvecklingen i en intervju den 16:e oktober.
 • Den 10 oktober pressmeddelar Bolaget en kommuniké från extra bolagsstämma där man beslutade att godkänna styrelsen förslag till företrädesemission. Memorandum för företrädesemissionen offentliggörs den 25 oktober på bolagets hemsida. Teckningstiden i företrädesemissionen inleds den 27 oktober.
 • Den 30 oktober offentliggörs en intervju med VD på Finwire.
 • Bolaget levererar den 7:e november produkter till Indien för en metodjämförelse som en del av registreringsprocessen
 • Den 7:e november Calmark erhåller förhandsbesked om godkänt patent i USA. Patentet avser engångskassettens tekniska lösning för volymsreglering.
 • Teckningsgraden i emissionen offentliggörs den 13 november. Emissionen tecknades till 60% och tillför bolaget 8,56 MSEK före emissionskostnader om cirka 2,1 MSEK.
 • Calmark deltog på Medica i Düsseldorf den 13 – 17 november, vilken är en av världens största B2B mässa för den medicintekniska branschen. Där träffade bolagets VD Anna Söderlund befintliga distributörer och la upp planer för 2024, inte minst bolagets turkiska partner där lanseringen precis påbörjats.
 • Bolaget pressmeddelar den 11 december att ett exklusivt distributörsavtal har signerats med Techno Orbits i Saudiarabien. Avtalet avser Calmarks bilirubintest för nyfödda.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Bolaget meddelar den 4:e januari att det vietnamesiska patentverket har godkänt bolagets patentansökan angående ”POC-testsystem för biomarkör”.
 • Den 22:e januari pressmeddelar Bolaget ett samarbete med Zafena AB för uppkoppling av instrument mot sjukhusens journalsystem. Genom Zafenas POC-workstation möjliggörs dubbelriktad kommunikation med journal- och labbsystem och bland annat lagring av historik och utskrifter. Uppdateringen beräknas kunna lanseras under våren 2024.
 • Bolaget meddelar den 25:e januari att Intellectual Property of India har godkänt bolagets patentansökan avseende Calmarks testkassett och konstruktionen av volymkontrollering.
 • Den 30 januari meddelar Bolaget att kapillärt blod kan användas vid analys på Calmark Neo-Bilirubin.
 • Bolaget meddelade den 1 februari att de fått en återkommande order från Grekland.
 • En nylansering påbörjas i Finland efter en order från den finska distributören Triolab, meddelar bolaget den 5 februari.
 • Calmark pressmeddelade den 7 februari att hållbarheten har förlängts till 24 månader på bolagets test kassetter för bilirubin
   

Övriga pressmeddelanden under perioden kan läsas på Calmarks hemsida, www.calmark.se.

Vd har ordet

I månadsskiftet oktober-november genomförde vi en företrädesemission med ett unitupplägg. Emissionen tecknades till 60% och tillför bolaget 8,56 MSEK före emissionskostnader om cirka 2,1 MSEK. Teckningstid för optionerna är i mars 2024 och har en potential att tillföra ytterligare 4,2 miljoner kronor. Calmark har fortsatt fokus på att stärka likviditeten och kontrollera kostnaderna samtidigt som vi prioriterar försäljning. 

I memorandumet för företrädesemissionen var målsättningarna för 2023 att lansera Turkiet, fortsätta registreringsprocessen i Indien, få studien från Grekland publicerad, starta utvecklingsprojekt för uppkoppling mot patientjournal och att hitta en större samarbetspartner.

Lansering i Turkiet pågår. I Indien genomförs just nu en metodjämförelse som ett led i registreringsprocessen. University of Ioannina i Grekland arbetar med publikationen av studien. Ett antal viktiga produktförbättringar har genomförts under hösten och början av detta år. Produkten kan nu användas med kapillärt blod, något som efterfrågats på flera marknader. Vi har också utökat hållbarheten på testkassetten till 24 månader, vilket också är viktigt och efterfrågat. Projektet med att kunna koppla upp instrumentet mot patientjournal pågår och beräknas vara slutfört under våren. Arbetet med att utöka vår patentportfölj har fortsatt, ett nytt patent i USA och ett i Vietnam har godkänts under och efter rapportperioden.

Calmark har flera intressanta pågående diskussioner med ett antal större samarbetspartners, både i Sverige och internationellt. Vi har under åren utvecklat en produkt som kan separera helblod till celler och vätska, vilket är unikt på marknaden. Vi kan dessutom producera produkten kostnadseffektivt. Den här tekniken kan användas till långt många fler tester än de på nyfödda barn. Vi ser nu ett ökat intresse för vår grundteknik. Dessa samarbeten tar tid att utveckla, men spännande diskussioner pågår på flera plan.  Arbetet med att hitta en extern partner intensifieras nu. Vi kan tänka oss att licensiera ut vår grundteknik, så att andra aktörer kan utveckla tester utanför vårt primära intresseområde – nyfödda barn.  Vår starka patentportfölj är viktig i dessa diskussioner.

Det är fortsatt kärva tider för bolag som Calmark och även för sjukvården i många länder. Men våra distributörer arbetar på och det finns ett stort behov och intresse av vår produkt för mätning av bilirubin på nyfödda. Det tar dock tid att lansera en ny produkt inom sjukvården och i de flesta länder vill man gärna göra en egen metodjämförelse. Detta pågår nu i t.ex. Turkiet och Indien och har avslutats i Grekland. Nyligen la Grekland en ytterligare återkommande order, vilket visar att produkten uppskattas och används.

Ett flertal nya distributörer har visat intresse för att sälja produkten i Europa och Asien. Utvärdering av dessa distributörer pågår och vilka vi väljer att gå vidare med kommer att kommuniceras under våren.

Jag vill tacka alla som valt att investera i Calmark och stötta det vi gör. Vi har en viktig produkt som vi vet kommer att göra skillnad för de allra minsta och deras familjer. 
 

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD
Telefon: +46 70 214 98 93
E-post: anna.soderlund@calmark.se 
www.calmark.se 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som tillverkar och säljer en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer. Det första testet, Neo-Bilirubin, är CE-märkt och mäter bilirubinnivån i helblod för att upptäcka gulsot hos nyfödda. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer på www.calmark.se.