Notice: Undefined index: dirname in /var/www/ipo.se/html/wp-content/plugins/cloudinary-image-management-and-manipulation-in-the-cloud-cdn/php/class-media.php on line 595

Notice: Undefined index: dirname in /var/www/ipo.se/html/wp-content/plugins/cloudinary-image-management-and-manipulation-in-the-cloud-cdn/php/class-media.php on line 595

Notice: Undefined index: dirname in /var/www/ipo.se/html/wp-content/plugins/cloudinary-image-management-and-manipulation-in-the-cloud-cdn/php/class-media.php on line 595

Notice: Undefined index: dirname in /var/www/ipo.se/html/wp-content/plugins/cloudinary-image-management-and-manipulation-in-the-cloud-cdn/php/class-media.php on line 595

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI–DECEMBER 2018  S2Medical AB (publ)


Notice: Undefined index: dirname in /var/www/ipo.se/html/wp-content/plugins/cloudinary-image-management-and-manipulation-in-the-cloud-cdn/php/class-media.php on line 595

Notice: Undefined index: dirname in /var/www/ipo.se/html/wp-content/plugins/cloudinary-image-management-and-manipulation-in-the-cloud-cdn/php/class-media.php on line 595

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI–DECEMBER 2018 

VIKTIG INFORMATION 

I denna bokslutskommuniké gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget” eller ”S2Medical” avses S2Medical AB (publ), org. Nr 556934-8344. 

Under året har Bolaget förvärvat 100% av Instagraft AB. Företaget saknar verksamhet och har därför ansetts vara av ringa betydelse med hänsyn till kravet på rättvisande bild. Av den anledningen har inte dotterföretaget konsoliderats, och följaktligen har inte någon koncernredovisning upprättats. 

KVARTALET OKTOBER–DECEMBER 2018 

Nettoomsättningen uppgick till 453 KSEK (198 KSEK). 

Rörelseresultatet uppgick till -962 KSEK (-1 938 KSEK). 

Periodens resultat uppgick till -1 021 KSEK (-1 826 KSEK). 

Vinst per aktie uppgick till -0,09 SEK (-486,85 SEK). 

HELÅRET JANUARI–DECEMBER 2018 

Nettoomsättningen uppgick till 1 496 KSEK (844 KSEK) 

Rörelseresultatet uppgick till -10 606 KSEK (-5 224 KSEK). 

Periodens resultat uppgick till -10 731 KSEK (-5 377 KSEK). 

Vinst per aktie uppgick till -0,95 SEK (-1433,90 SEK). 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET 

2018-11-30: PRV avser godkänna patentansökan rörande instagraft® Bolaget erhåller ett slutföreläggande från PRV där det framkommer att PRV kommer att bevilja patentansökan under vissa förutsättningar. Instagraft® är ett verktyg för minimalt invasiv hudtransplantation som kommer att börja utvecklas under 2019. 

2018-12-12: S2Medical tecknar distributionsavtal för den colombianska marknaden S2Medical tecknar ett exklusivt distributionsavtal med företaget Innovacure SAS för distribution av Bolagets produkter inom Epiprotect-serien. Avtalet innebär en initial beställning om 300 KSEK vilken kommer att levereras efter registrering hos colombianska myndigheter. Distributören förbinder sig även till beställningar om minst 3,3 MSEK över de kommande 3 åren för att bibehålla distributionsavtalet. 

2018-12-17: S2Medical tecknar distributionsavtal för EpiprotectUlcer i Egypten S2Medical tecknar distributionsavtal med företaget Al-Sarh Trading Co för distribution av EpiprotectUlcer i Egypten. Distributören förbinder sig i samband med avtalet till beställningar om minst 6 MSEK över de kommande 4 åren. 

2018-12-19: S2Medical erhåller order från distributör i Saudiarabien S2Medicals distributör för den saudiska marknaden, Saudi Mais Company for Medical Products, beställer förband till ett värde om ca 300 KSEK. Produkterna avses levereras under Q1 2019. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 2018 

2018 var det viktigaste året hittills för S2Medical med avseende på försäljning. Bolaget tecknade flera stora distributörsavtal globalt; 

Hedef Ortopedi för den turkiska marknaden 

Innovacure SAS för den colombianska marknaden 

Regen Medical för den brittiska marknaden 

Sanacilia SRL för den italienska marknaden 

Al-Sarh för den egyptiska marknaden 

Bolaget anställde även en distriktssköterska för försäljning på den skandinaviska marknaden vilket har markerat starten på försäljningen i regionen. 

Försäljningen i perioden har varit bättre än förväntat med en rad större beställningar där en beställning från brännskadecentret Babtain i Kuwait till ett värde av ca 500 KSEK samt en beställning från Bolagets Saudiska distributör till ett värde av ca 275 KSEK, utmärker sig. Viss administration för exporten krävs dock, vilket gör att ordrarna kommer att levereras under 2019. 

Bolagets produkter i Epiprotectserien har registrerats på två viktiga regioner i form av Sudiarabien samt Kuwait. Registreringsförfarande har även påbörjats på flera andra platser såsom Förenade Arabemiraten och Colombia. 

S2Clinic 

I slutet av perioden öppnade S2Clinic, S2Medicals avdelning för sårläkning. Verksamheten baseras på läkning av kroniska sår, men kliniken kommer även att fungera som utbildningscenter för distributörer och kunder samt vara en del i forskningen och utvecklingen av Bolagets produkter. S2Clinic utmärker sig genom att garantera läkning av de sår som behandlas. 

Forskning och utveckling 

Under året har fokus legat på utvecklingen av Bolagets system för undertrycksbehandling av sår, InstaVac. Systemet kommer när det lanseras att vara det minsta och tystaste på marknaden och kommer därutöver att skyddas genom den patentsökta absorberande slangen vilken utvecklats i samverkan med Absorbest AB. Utrustningen visades för första gången upp på Medica i Düsseldorf i November 2018. Utöver produktutvecklingen har forskargrupperna vilka Bolaget har samarbeten med, fortsatt forskningen vilket framförallt avser nya strategier för bekämpning av infektioner. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS OCH ÅRETS UTGÅNG 

Bolaget har öppnat starkt under första delen av 2019 med framsteg inom flera olika områden. Verksamheten på S2Clinic har bl.a. resulterat i att en studie med Bolagets patentsökta Instagraft®-teknik har initierats. Ett femtontal patienter har hittills besökt kliniken och en första patient har redan hunnit lämna kliniken med läkt sår. För att ytterligare stärka den kliniska verksamheten har den välrenommerade plastikkirurgen Johan Thorfinn rekryterats som Chief of Clinical Operations. 

I januari accepterades en artikel skriven av Bolagets medgrundare Mårten Skog i den vetenskapliga tidskriften Cell Transplantation. Artikeln visar på fördelarna med att använda sig av små vävnadsbitar istället för odlade epitelceller för läkning av sår. Bolaget har sedan tidigare sökt patent för ett verktyg för minimalt invasiv hudtransplantation vilket kommer att utvecklas under 2019. På den vetenskapliga fronten nådde Bolaget även ett genombrott i ett forskningsprojekt med antimikrobiella peptider som utvärderas som en ny potentiell substans för behandling av infektioner. Tidiga in vivo-resultat visar på resultat som är jämförbara med höga doser av antibiotika.

CERTIFIED ADVISER 

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

OFFENTLIGGÖRANDE 

Information i denna bokslutskommuniké är sådan som S2Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 mars klockan 16:20. För att läsa hela bokslutskommunikén, besök www.s2m.se under fliken investor relations och pressmeddelanden.

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården.