S2Medical AB (publ) offentliggör slutgiltigt utfall i bolagets företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I S2MEDICAL AB (PUBL) I NÅGON JURISDIKTION. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

 

 

S2Medical AB (publ) (”S2Medical” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 3 juli 2023 det preliminära utfallet i Bolagets företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”), för vilken teckningsperioden avslutades den 3 juli 2023. Bolaget har nu erhållit det slutgiltiga utfallet i Företrädesemissionen, vilket ligger i linje med det preliminära utfallet, som visar att 102 918 448 units, motsvarande cirka 40 procent av Företrädesemissionen tecknats med stöd av uniträtter, varav 5 000 000 är A-units och 97 918 448 är B-units. Därtill har teckningsanmälningar om 5 415 070 B-units, motsvarande cirka 2 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning utan stöd av uniträtter. Totalt utgör teckningarna med stöd av uniträtter och teckningsanmälningar utan stöd av uniträtter cirka 42 procent av erbjudna units. Därmed kommer garantiåtaganden om 111 666 462 B-units, motsvarande cirka 43 procent av erbjudna units, att utnyttjas. Således kommer Bolaget genom Företrädesemissionen att tillföras en emissionslikvid om cirka 22 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

 

Den 5 maj 2023 meddelade styrelsen i S2Medical, med efterföljande godkännande från årsstämman i Bolaget den 8 juni 2023, beslut om företrädesemission med en emissionslikvid om cirka 26 MSEK.

 

Slutgiltigt utfall

Företrädesemissionen omfattade totalt 25 000 000 Aunits och 234 933 352 B-units, varav 5 000 000 A-units och 97 918 448 B-units har tecknats med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 40 procent av erbjudna units. Därtill har teckningsanmälningar om 5 415 070 B-units, motsvarande cirka 2 procent av erbjudna units, mottagits för teckning utan stöd av uniträtter. Således är Företrädesemissionen tecknad med stöd av uniträtter och teckningsanmälningar utan stöd av uniträtter till motsvarande cirka 42 procent. Därmed kommer garantiåtaganden om 111 666 462 B-units, motsvarande cirka 43 procent av erbjudna units, att utnyttjas. Bolaget kommer genom Företrädesemissionen således att tillföras cirka 22 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

 

Meddelande om tilldelning

Samtliga tecknare som anmält sig för B-units utan stöd av uniträtter kommer att tilldelas B-units i enlighet med de tilldelningsprinciper som anges i det EU-tillväxtprospekt som offentliggjordes av Bolaget den 16 juni 2023. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat B-units utan stöd av uniträtter förväntas distribueras den 4 juli 2023. Tecknade och tilldelade B-units ska betalas kontant inom tre bankdagar i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan som skickas till tecknaren. Tecknare som anmält sig för B-units via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner. Endast de som tilldelas B-units kommer att meddelas.

 

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen kommer S2Medicals aktiekapital att öka med 12 886 596,938210 SEK, från 1 903 214,001441 SEK till 14 789 810,939651 SEK, och antalet aktier med 219 999 980 aktier, från 32 491 669 aktier till 252 491 649 aktier, vilket innebär att antalet A-aktier efter Företrädesemissionen kommer att uppgå till 8 125 000 och antalet B-aktier kommer att uppgå till 244 366 649. Handel med betalda tecknade units (BTU) kommer att pågå fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Handel med de nya B-aktierna tecknade med och utan stöd av uniträtter samt teckningsoptioner av serie TO 2B, TO 3B och TO 4B förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market omkring vecka 30, 2023.

 

Rådgivare

G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till S2Medical i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Delphi KB är legal rådgivare till Bolaget och Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.

 

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i S2Medical. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i S2Medical har endast skett genom det prospekt som upprättats av Bolaget och som publicerats på Bolagets hemsida efter Finansinspektionens godkännande den 16 juni 2023.

 

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt,

inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika,

Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Inga aktier, teckningsoptioner, uniträtter, betalda tecknade units, units eller andra värdepapper utgivna av Bolaget (”Värdepapper”) har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har varken godkänts eller registrerats, och kommer inte att godkännas eller registreras, av amerikanska Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om erbjudandet respektive riktigheten och tillförlitligheten av prospektet. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

 

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som avses i detta pressmeddelande har upprättats och publicerats av Bolaget.

 

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat, en ”Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare så som definierat i Prospektförordningen. Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgänglig för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

 

I Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (”Förenade kungariket”) riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (2017/1129) som är (i) personer som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse (”Föreskriften”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer som är befintliga medlemmar (Eng. members) eller borgenärer i S2Medical eller andra personer som omfattas av artikel 43 i Föreskriften, eller (iv) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer som avses i (i), (ii), (iii) och (iv) ovan benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Personer i Förenade kungariket som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte förlita sig på det.

 

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden vad avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna”, och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer infalla eller är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antagandena som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktade uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk. Potentiella investerare ska inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri.

 

 

 

 

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-07-05 08:45 CET.

Kontaktuppgifter
Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Certified Adviser
Vator Securities AB
Telefon +46 (0)8-580 065 99
Hemsida: www.vatorsec.se 
Epost: ca@vatorsec.se

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084