Bokslutskommuniké januari-december 2020

”Rustade för acceleration”
•    Finansiering om 60 MSEK erhållen för utveckling av vätgas- och batterisensorsegmenten.

Utfall januari till december
•    Nettoomsättningen uppgick till 1 177 (2 464) kSEK.
•    Resultat efter finansiella poster uppgick till -12 795 (-8 584) kSEK.
•    Resultat per aktie före och efter utspädning -1,27 (-0,99) SEK.
•    Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten -10 007 (-10 644) kSEK.

Utfall oktober till december
•    Nettoomsättningen uppgick till 23 (785) kSEK.
•    Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 494 (-2 531) kSEK.
•    Resultat per aktie före och efter utspädning -0,41 (-0,26) SEK.
•    Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten -2 207 (-2 697) kSEK.

Händelser oktober – december
•    Insplorion har genomfört en riktad nyemission och tillfördes därigenom 30,0 MSEK före transaktionskostnader.
•    Insplorion har genomfört en företrädesemission och tillfördes därigenom 30,3 MSEK före transaktionskostnader. Emissionen var kraftigt övertecknad.
•    Tysk biltillverkare hyr Insplorions batteriutvecklingsinstrument via mätteknikbolaget Kistler.

Väsentliga händelser efter periodens slut
•    Insplorion har godkänts och genomfört flytt till Nasdaq First North Growth Market.
•    Insplorion tillförs 1,1 MSEK genom nyttjande av teckningsoptioner.

Finwire.tv: Se VD Patrik Dahlqvist kommentera och svara på frågor om bokslutskommunikén kl 17.00 idag 23 februari 2021, på https://www.finwire.tv/webcast/insplorion/q4/ 

VD har ordet
Det har varit ett intensivt kvartal för Insplorion. Vid sidan om den vanliga verksamheten genomfördes två emissioner och förberedelse för flytt till Nasdaq First North. Emissionerna bestod dels av en riktad emission om 30 MSEK till institutionella, internationella investerare som AP Ventures och Formue Nord, dels en företrädesemission om 30,3 MSEK till befintliga aktieägare. Den förstärkta kassan gör att Insplorion nu har rätt förutsättningar för fortsatt utvecklings- och kommersialiseringsarbete inom främst vätgas- och batterisensorsegmenten.

Den operativa verksamheten under 2020 har gjort tydliga framsteg. I slutet av november stod det klart att en ledande tysk biltillverkare lade en order om att hyra och utvärdera Insplorions batteriutvecklingsinstrument under en period om 4 till 6 månader. Ordern kom via det internationella mätteknikföretaget Kistler och samarbetet med dem formaliserades i anslutning till affären. Den tyska biltillverkaren har stort fokus på elektrifiering och avser bland annat att använda Insplorions instrument för att mäta tillståndet i litiumjon-batterier. Företaget har valt att nyttja vårt Nanoplasmoniska Sensing-system (NPS) som ger information om såväl prestanda som åldrande av battericellerna. Potentialen i batterisensoraffären stärktes betydligt under hösten då amerikanska patentverket USPTO meddelade att vårt batterisensorpatent ”Battery with sensor” blir beviljat.

Arbetet med vår vätgassensor drivs framåt genom vårt projekt med Chalmers och Powercell med stöd av Energimyndigheten. Målsättningen är att ha en kommersiell prototyp vid årsskiftet 2021/22. Parallellt med produkten utvecklar vi affären och knyter band med större intressenter, t.ex. genom vårt deltagande i programmet “New Energy Challenge”, då med energibolaget Shell. Vår vätgassensor ger mycket snabb respons redan vid låga halter vätgas. Detta är särskilt viktigt för att kunna bidra till ökad säkerhet och även för att kunna optimera driften av bränsleceller. Säkerhet och processoptimering är avgörande steg för effektivare vätgassystem och vår teknik bidrar därigenom i övergången till storskalig fossilfri energi. Vår nya aktieägare, AP Ventures i London, har mycket god kompetens om och tillgång till stora nätverk inom vätgasekonomin och vi har redan via dem skapat nya kontakter till bolaget.

Instrumentaffären upplevde en trög marknad under 2020. På grund av Covid-19 reducerades möjligheten till fysiska möten och framförallt demonstrationer, som dock successivt ersatts med digitala möten. Vi har utvecklat vårt arbetssätt på så sätt att digitala demonstrationer och säljmöten har ökat vår effektivitet i den mån de varit möjliga att genomföra. Vi ser samtidigt hur forskningsanslag hos universiteten temporärt i stor omfattning styrts om till virusrelaterad forskning vilket har minskat möjligheterna att få forskningsanslag hos flera av våra instrumentkunder. Detta till trots har en positiv syn på innevarande år då antalet pågående kundkontakter ökar och intresset hos dem likaså.

Arbetet inom området luftkvalitetssensorer utvecklas som förväntat. Plattformen har uppgraderats baserat på fälttest och tidiga kundinstallationer. Under andra halvåret 2020 har några installationer genomförts i Norden. Vi har fått positiv återkoppling och ser framför oss att antalet installationer ökar både i antal och storlek, speciellt när resultaten från första fasens installationer visar teknikens fördelar gentemot existerande lösningar.

Sedan den 29 januari 2021 finns nu vår aktie noterad på Nasdaq First North. Flytten till en större aktielista har bland annat inneburit att vi attraherat många nya aktieägare. Organisatoriskt växer vi vidare, och planerar att snarast förstärka organisationen med en ekonomi- och finansansvarig (CFO).

Göteborg 23 februari 2021

Patrik Dahlqvist, VD

 

Finansiella kommentarer

Verksamhetsutveckling

Bolagets försäljning inom affärsområdet forskningsinstrument karakteriseras av försäljning av få mätinstrument till högre belopp. Därmed svänger försäljningen markant mellan kvartalen och en jämförelse mellan kvartalen blir svår. Covid-19 har påverkat instrumentförsäljningen negativt under året, se även not nedan. Bolaget har ambitionen att kontinuerligt växa instrumentaffären men försäljning är oftast beroende av utfallet från våra kunders anslagsfinansiering.

Resultatutvecklingen är fortsatt negativ till följd av ökade utvecklingskostnader. Satsningar på försäljning och kundanpassning inom luftkvalitet- och produktutveckling inom för vätgas- och batterisensorsegmenten och förstärkning av organisationen är de främsta orsakerna till de planenligt högre kostnaderna.

Finansiell ställning och likviditet

Likvida medel uppgick per den 31 december till 65 153 (22 003) KSEK. Bolaget kommer som tidigare kommunicerats få in 2,1 MSEK under året från Eurostar-projektet och totalt kommer bolaget erhålla 5 MSEK under projektets 3 år. För 3BeLiEVe-projektet kommer 1,8 MSEK utbetalas under året och totalt kommer bolaget erhålla 4,9 MSEK under projektets 2,5 år. Dessa medel intäktsförs i takt med upparbetningen. Koncernen hade vid periodens utgång räntebärande skulder uppgående till 4 491 (4 591) KSEK.

Kassaflödet för perioden (1 januari – 31 december) uppgick till 44 222 (15 410) kSEK, varav kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 300 (-6 084) kSEK. Detta kommer främst ur det negativa rörelseresultatet om -12 576 kSEK, vilket motverkas av förändringar i rörelsekapital (främst i form av utbetalda projektmedel som inte förbrukats under året) om 7 127 kSEK. Under perioden har koncernen investerat 4 707 (4 559) kSEK vilket främst är hänförligt till den aktiverade utvecklingen och investeringar i utrustning. Finansieringsverksamheten bidrog med 54 230 (26 054) KSEK, varav nyemissioner har stått för 54 330 kSEK, efter avdrag för transaktionskostnader.

Covid-19

Insplorion följer noga utvecklingen avseende Covid-19. Personalens hälsa och säkerhet prioriteras och Insplorion följer de officiella anvisningarna. Virusutbrottet har påverkat bolaget instrumentförsäljning där affärer senarelagts, som främsta effekt. Virusets framtida inverkan på företaget och samhället skapar osäkerhet och långsiktiga effekter som är svåra att bedöma.

Framtida utveckling

Inom forskningsinstrument förväntas försäljningen succesivt öka då antalet kundprocesser som når fasen för intern eller extern finansiering fortsätter att öka. Covid-19 har inneburet att försäljningsavslut varit svåra under 2020 då försäljningsprocesser skjutits framåt in i 2021. Under 2021 förväntas intäkter även genereras ifrån kvävedioxidsensorn. Bolaget avser fortsätta söka anslagsfinansiering på nationell och EU nivå för delprojekt som karaktäriseras av högre teknisk risk och som ligger i linje med utvecklingsplanen. Detta är även ett sätt att bygga samarbeten med industriella aktörer och få hävstång på finansiering från aktieägare.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Den risker och osäkerhetsfaktorer som beskrivs i årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 bedöms fortsatt vara aktuella.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning för perioden 1 oktober – 31 december uppgick till 459 (1 215) KSEK och resultat efter finansiella poster uppgick till -4 715 (-2 850) KSEK. Moderbolagets egna kapital var totalt 70,6 MSEK varav bundet 2,9 MSEK.

Aktien

Bolaget genomförde under november en riktad emission av 1 500 000 nya aktier till en teckningskurs om 20 kronor per ny aktie. Vidare har bolaget under december 2020 genomfört en företrädesemission av 1 515 778 nya aktier till en teckningskurs om 20 kronor per ny aktie. För betalning av garantiersättning i form av nya aktier ökar antalet aktier med totalt 123 725 aktier. Efter räkenskapsårets slut har teckning av 93 884 nya aktier skett genom teckningsoptionsprogrammet TO1. Efter registrering av samtliga nyemissioner hos Bolagsverket kommer antalet aktier och röster i bolaget att uppgå till totalt 13 085 944. Per balansdagen 2020-12-31 uppgick antalet registrerade aktier till 12 801 409.

Existerande optionsprogram är:

  • Teckningsoptionsprogram TO1 2018/2023: Som del i finansieringsavtalet som upprättades under 2018 erhöll finansiären ESGO och befintliga aktieägare vederlagsfria teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att förvärva en aktie i Insplorion till ett lösenpris av 11,50 SEK per aktie. Utnyttjande av teckningsoptioner som understiger sammanlagt 500,000 SEK kan ske vid fem tillfällen under den tvåveckorsperiod som föregår dagen för 12, 24, 36, 48, respektive 60 månader efter dagen för registrering, vilket var den 5 februari 2018. Totalt har 392 604 optioner emitterats vilket motsvarade ca 4,0 % av bolagets dåvarande antal aktier. Under februari 2020 konverterades 71 352 optioner till aktier, varför kvarvarande utestående optioner per räkenskapsårets slut var 321 252. Under teckningsperioden i januari/februari 2021 konverterades 90 892 till aktier, varvid kvarvarande antal optioner är 230 360. Med anledning av den företrädesemission som genomfördes i december har omräkning gjorts i enlighet med villkoren teckningsoptionsprogrammet TO1, vilket innebär att varje teckningsoption ger rätt att teckna 1,033 aktier gentemot tidigare en aktie.

Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Principer för periodrapportens upprättande

Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För immateriella tillgångar har aktiverings-modellen i det allmänna rådet tillämpats.

Granskning av revisor

Periodrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

2021-05-19  Delårsrapport för första kvartalet 2021
2021-08-25  Halvårsrapport för 2021
2021-10-28  Delårsrapport för tredje kvartalet 2021
2022-02-24  Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2021

Årsstämma

2021-04-13 Årsstämma för räkenskapsåret 2020

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 kommer att finnas tillgänglig på www.insplorion.com senast 3 veckor innan årsstämman.

Avlämnande av bokslutskommuniké Göteborg den 23:e februari 2021.

Insplorion AB (publ)
Styrelsen

 

Insplorion AB, med vår revolutionerande sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS), har idag fyra huvudsakliga verksamhetsgrenar. luftkvalitetsensorer, vätgassensorer, batterisensorer och forskningsinstrument. Sensorerna är små, tåliga och kostnadseffektiva vid volymtillverkning. Vår sensorteknik möjliggör luftkvalitetssensorer i hem, fordon och offentlig miljö. Våra vätgassensorer visar en responstid på under sekunden, vilket gör dem till de snabbaste i världen och kommer att främja tillväxten av vätgasanvändning, Batterisensorerna optimerar styrning och användning av batterier, Våra instrument ger forskare världen över nanometerkänslig realtidsdata om processer på ytor inom områden som katalys, material- och biovetenskap. FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca.se, är Insplorions Certified Adviser på Nasdaq First North.

Insplorion AB (publ)
Arvid Wallgrens backe 20
413 46 Göteborg

031-380 26 95

info@insplorion.com
www.insplorion.com