Botnia Exploration offentliggör prospekt samt bjuder in till investerarpresentationer

Det prospekt som Botnia Exploration Holding AB (publ) (”Botnia” eller ”Bolaget”) har upprättat med anledning av den förestående emissionen av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare, bestående av två aktier och en vederlagsfri teckningsoption (”Nyemissionen” eller “Erbjudandet”) har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Med anledning av Företrädesemissionen bjuder Botnia in till investerarträff den 4 december kl 12.00 hos Erik Penser Bank.

Prospekt

Det prospekt som Botnia har upprättat med anledning av den förestående Företrädesemissionen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt sammanfattande folder och anmälningssedlar kan erhållas från Botnia och Erik Penser Bank samt hålls tillgängliga på Botnias webbplats (Botniaexploration.com/prospekt) och på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). Sammanfattningsfolder kommer att sändas per post till Botnias direkt- och förvaltarregistrerade aktieägare i anslutning till att teckningsperioden inleds.

Inbjudan till investerarpresentation

Med anledning av Företrädesemissionen presenterar Botnias VD Thomas Ljung Bolagets verksamhet och framtidsplaner hos Erik Penser Bank den 4 december kl 12.00 på Apelbergsgatan 27, Stockholm. Lättare förtäring kommer att serveras i samband med presentationen.

Anmälan ska ske till till Erik Penser Bank via e-post till seminarium@penser.se. Observera att antalet platser är begränsade.

Nyemissionen i sammandrag:

 • Teckning av units med företrädesrätt sker med stöd av uniträtter och tillkommer de som på avstämningsdagen för deltagande i Nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolagets aktiebok.
 • För varje aktie i Bolaget som innehades på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Tio (10) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av två (2) aktier och en (1) teckningsoption.
 • Avstämningsdag för rätt att erhålla uniträtter var den 25 november 2019.
 • Teckningskursen uppgår till 8,00 SEK per unit, motsvarande 4,00 SEK per ny aktie. Teckningsoptionen utges vederlagsfritt.
 • Teckning av units med eller utan företrädesrätt kan ske under perioden 27 november–11 december 2019.
 • Varje teckningsoption berättigar, under perioden 4–18 december 2020 respektive 17–31 mars 2021, till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 6,50 SEK per aktie.
 • Sista dag för handel med Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter var den 21 november 2019. Aktien handlas exklusive rätt att erhålla uniträtter från och med den 22 november 2019.
 • Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 27 november–9 december 2019.
 • Handel med betalda tecknade units (”BTU”) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 27 november 2019.
 • Handel med teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market kommer att inledas först efter att Bolagsverket registrerat Nyemissionen samt fortgå till den 27 mars 2021.
 • Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier om ca 15,7 MSEK, motsvarande ca 85 procent av Nyemissionen.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Ett flertal av Botnias befintliga ägare, däribland Bolagets tre största ägare samt familjen Ljung, har förbundit sig att teckna units för ca 9,1 MSEK, motsvarande ca 49,2 procent av Nyemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal med ett antal externa parter samt Bolagets nytillträdde styrelseordförande beträffande emissionsgarantier om sammanlagt ca 6,6 MSEK, motsvarande ca 35,8 procent av Nyemissionen. Följaktligen har tecknings- och garantiåtaganden motsvarande ca 15,7 MSEK, eller ca 84,9 procent av Nyemissionen, erhållits.

Rådgivare

Finansiell rådgivare till Botnia i samband med Nyemissionen är Erik Penser Bank AB. Legal rådgivare är Bird & Bird Advokat KB.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget. Telefon: 08-463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.