Korrigerad version: Valberedning utsedd inför årsstämma 2020 i Dicot AB (publ)

(Det föregående pressmeddelandet skickades ut klockan 08:00 CET och har uppdaterats för att korrigera ett stavfel. Ingenting annat skiljer sig från det föregående pressmeddelandet.)

November 26, 2019, Uppsala, Sverige – Dicot AB (publ) (”Dicot” eller ”företaget”) Valberedningen, som ska utses för perioden tills en ny valberedning har utsetts, kommer att ha tre ledamöter, som utses av de tre största aktieägarna i bolaget i röster.

Enligt den instruktion för valberedning i Dicot AN (Publ) som antogs på årsstämman den 16 maj 2019, ska valberedningen bestå av tre ledamöter. Det åligger ordförande att kontakta de tre största aktieägarna enligt Euroclears utskrift av aktieboken per den 30 september 2018, som vardera utser en ledamot av valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot till valberedningen ska den fjärde största ägaren tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter. Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen.

Baserat på ovanstående instruktion har valberedningen för årsstämman 2020 fastställts att bestå av följande personer:

• Jarl Wikberg

• Bengt Walfridsson

• Bertil Lindkvist

Förslagen från valberedningen kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2020 samt på bolagets webbplats, https://www.dicot.se/

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen på bolagets adress. För att valberedningen ska beakta ett förslag måste förslaget ha mottagits i god tid före årsstämman, helst senast den 31 januari 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Julie Silber, Finansdirektör Och Chef För Investerarrelationer / Gabriela Urquilla, Kommunikationsdirektör & Vice President För Investerarrelationer

Tel: +46 (0)79 348 62 77 / +46 (0)72-396 72 19

E-mail: julie.silber@dicot.se / Gabriela.Urquilla@dicot.se

www.dicot.se

Om Dicot AB: Dicot är ett läkemedelsbolag inriktat på uppptäckten av läkemedel och utvecklingen av nya livsstilsläkemedel för att höja patienternas livskvalitet. Bolaget utvecklar och tillverkar mediciner för behandling av erektionsbesvär och tidig utlösning. Bolagets ledande produkt, LibiguinTM, för behandling av sexuell dysfunktion är i preklinisk fas. Dicot är noterat på Spotlight Stock Market och har cirka 700 aktieägare.