Bracknor Fund LTD har påkallat konvertering till aktier

I enlighet med ingånget finansieringsavtal godkänt av extra bolagsstämma den 29 september 2017 utgår i samband med påkallandet av den andra tranchen en engagemangsavgift till BracknorFund Ltd  i form av kvittningsemission av tre (3) konvertibler med ett nominellt värde om vardera  97 197 kronor

Det är denna engagemangsavgift som nu ska konverteras till aktier. Konverteringen ska ske till en kurs motsvarande ett belopp uppgående till 90 procent av den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen enligt den officiella kurslistan för aktien i EcoRub under de 15 handelsdagar som föregår dagen för begäran om konvertering som var 2018 10 09. 

 Tidigare har alla konvertibler kopplat till tranchen konverterats. Nu konverteras det sista som är relaterat till den andra tranchen.

Kursen blev 0,30 och motsvarar 971 970 aktier med ett  värde av 291 591 kr. Det innebär en utspädning från 65 223 653 aktier till 66 195 623 akter och motsvarar 1,5  procent.

Denna information är sådan information som EcoRub AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2018.

Åke Paulsson
Vd
ake.paulsson@ecorub.se 
070 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har ett hybridmaterial TPRR – ThermoPlastic  Recycled Rubber- som är  patenterad.  Bolaget  blandar termoplaster, gummipulver  och ibland organiska fibrer som trämjöl, rörflen, mm för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi – med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.