Kommuniké från extra bolagsstämma i Dustin

Dustin Group AB (publ) (”Dustin” eller ”Bolaget”) har idag hållit en extra bolagsstämma som beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 14 september 2018 att genomföra en företrädesemission om cirka 700 miljoner svenska kronor (”Företrädesemissionen”).

Thomas Ekman, VD och koncernchef, informerade om bakgrunden och motiven till Företrädesemissionen, som sker för att ge Dustin en större flexibilitet och förmåga att, inom nuvarande strategi, möjliggöra Dustins förvärvsambitioner på befintliga marknader.

Villkor för Företrädesemissionen 

I enlighet med vad som offentliggjordes den 5 oktober 2018 innebär de av styrelsen fastställda villkoren för Företrädesemissionen i korthet att:

  • Den som är införd som aktieägare i Dustin i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 17 oktober 2018 äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger.
  • För varje innehavd Dustinaktie erhålls en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.
  • Teckningskursen är 63 kronor per ny aktie.
  • Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med maximalt 55 161 786,22 kronor genom nyemission av maximalt 11 032 357 nya aktier. Företrädesemissionen kommer vid fullteckning att tillföra Dustin cirka 695 miljoner kronor före avdrag av emissionskostnader.

Tidplan för Företrädesemissionen

Nedanstående tidplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

15 okt 2018 Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen
16 okt 2018 Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen
17 okt 2018 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen
18 okt 2018 Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
19 okt 2018–5 nov 2018 Handel med teckningsrätter
19 okt 2018–7 nov 2018 Teckningsperiod
19 okt 2018–9 nov 2018                         Handel med betald tecknad aktie (BTA)
Omkring den 9 nov 2018 Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

För mer information om Företrädesemissionen hänvisas till tidigare pressmeddelanden från Bolaget, vilka offentliggjordes den 14 september 2018 respektive den 5 oktober 2018. Fullständig information avseende Företrädesemissionen och information om Bolaget kommer att redovisas i det prospekt som förväntas publiceras omkring den 18 oktober 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eva Ernfors, Informationschef: eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna. Bolaget erbjuder IT-produkter med tillhörande tjänster och lösningar till företag, offentlig sektor och privatpersoner med huvudfokus på små och medelstora företag. Dustin fungerar som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov. Bolaget erbjuder cirka 255 000 produkter med tillhörande tjänster där Dustins medarbetare hjälper kunderna att hitta rätt lösning.

Dustin har mer än 1 000 medarbetare. Omsättningen verksamhetsåret 2017/18 uppgick till 10,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.