BrandBee genomför riktad emission

Styrelsen i Brandbee Holding AB har, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 12 november 2019, fattat beslut om att emittera 135 750 000 aktier i en riktad nyemission till en grupp om fyra investerare. Totalt sett inbringar emissionen 10,5 Mkr.

De nya aktierna emitteras till en kurs om 0,075 SEK och berättigar till utdelning från och med innevarande räkenskapsår. Emissionskursen 0,075 SEK skall ställas mot aktiekursen per den 7 januari som ligger på 0,055 SEK. Den riktade emissionen görs således med överkurs om 25%. Emissionen innebär en ökning av aktiekapitalet med 6 787 500 SEK, från 8 670 856,1 SEK till 15 458 356,1 SEK, envar med ett kvotvärde om 0,05 SEK.

“Vi har jobbat intensivt under julhelgen med att utveckla affärsplanen för Brandbee och vi ser ljust på framtiden men vi behöver finansiellt utrymme för att klara de investeringar som krävs”, säger Magnus Clarenbring, VD för Brandbee Holding AB

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Litborn, Styrelseordförande i Brandbee Holding AB
Telefon: +46 70 640 02 53
ir@brandbee.com

Om Brandbee Holding AB
Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom.
Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com.

Denna information är sådan information som Brandbee är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 januari 2020.