C Security Systems AB genomför företrädesemission

C Security meddelar idag att styrelsen i C Security Systems AB (”C Security” eller ”Bolaget”) den 23 oktober 2018, med stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämman den 25 april 2018, beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Storleken på nyemissionen kommer att vara på ca. 3,3 MSEK men teckningskursen i nyemissionen är ännu inte beslutad.

Huvudägarna avser att teckna sin del av nyemissionen vilket motsvarar cirka 46 procent av totala företrädesemissionen.

Beslut avseende teckningskurs och därmed hur många teckningsrätter varje befintlig aktie i Bolaget berättigar till kommer att kommuniceras den 31 oktober.

Med anledning av förestående nyemission kommer Bolaget att offentliggöra rapporten för det tredje kvartalet den 9 november 2018.

Tidigare kommunicerat datum för rapporten var den 30 november 2018.

Bakgrund och motiv i sammandrag

C Security utvecklar och säljer ett webbaserat larm- och övervakningssystem för den globala båtmarknaden. Bolagets strategi är att sälja in C-pod- systemet till internationella båttillverkare, försäkringsbolag och marinor. Ambitionen är att C-pod skall installeras som standardutrustning hos båttillverkare och vara obligatoriskt hos försäkringsbolag.

Bolaget samarbetar med ett flertal internationella båttillverkare samt har ingått avtal med ett av Rysslands största försäkringsbolag samt en fransk båtförsäkringsförmedlare som är en utav Europas största. Samarbetena med försäkringbolagen kan snabbt ta Bolaget till att bli kassaflödespositivt när de kommer igång i den omfattningen som Bolaget och våra samarbetspartners hoppas på.

Bolaget har kompletterat säljstrategin med en försäljningsinriktning mot mindre affärer med kortare ledtider. I augusti började en ny säljare som skall fokusera på Sverige och öka Bolagets närvaro ute hos återförsäljare och installatörer. C Security har under året arbetat med att ta fram två nya produkter varav den ena kommer att lanseras på båttillbehörsmässan i Amsterdam i mitten av november. Den nya produkten heter C-pod ELite och har samma populära enkelhet som produkten Bolaget lanserade 2017 men den stora skillnaden är att C-pod ELite kopplas till en extern strömkälla och kan därmed alltid vara uppkopplad. C-pod ELite kommer att komplettera produkterbjudandet genom att vara ett enkelt söksystem till ett konkurrenskraftigt pris och inte vara begränsad av att behöva gå ner i strömsparläge och därmed vara frånkopplad GSM nätet som bolagets befintliga lågprisprodukt idag kräver. Utöver detta utvecklar Bolaget även en produkt inom en ny teknik.

För att möjliggöra en fortsatt utveckling av verksamheten samt finansiera de ovanstående åtagandena har Bolaget ett kapitalbehov. Huvuddelen av emissionslikviden från den förestående nyemissionen avser Bolaget investera i försäljningsorganisationen samt i marknadsföringsaktiviteter.

Tidsplan för företrädesemissionen

  • Bolaget meddelar villkoren för nyemissionen den 31 oktober. Rätten att teckna tillkommer i första hand Bolagets aktieägare.
  • Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter är den 12 november 2018.
  • Sista dag för handel med C Security-aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 8 november 2018. Aktien handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter från och med den 9 november 2018.
  • Memorandum med anledning av företrädesemissionen beräknas offentliggöras omkring den 13 november 2018.
  • Teckningstiden är 14 november – 29 november 2018.
  • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 14 november – 27 november 2018.
  • Handel med BTA kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 14 november 2018 fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen.

C Security Systems AB
Styrelsen

För ytterligare information kontakta VD Magnus Söderberg på telefon 08-5000 10 52 eller e-post: ir@c-pod.se

Denna information är sådan information som C Security Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2018.

Kort om C Security Systems AB (publ.)
C Security Systems utvecklar och säljer webbaserade larm-, övervaknings- och söksystem, som fungerar globalt och är framtaget för olika fordon. Produkterna säljs och marknadsförs under varumärket C-pod, främst avsedd för fritidsbåtar, samt C-pod Lite, avsedd för ett flertal olika fordonstyper