Calmark Sweden AB meddelar sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 4 B

Calmark Sweden AB:s (“Calmark” eller “Bolaget”) företrädesemission av units, vars teckningstid avslutades den 10 november 2023, har nu registrerats på Bolagsverket. Bolaget meddelar härmed att sista dag för handel med BTU (betald tecknad unit) är den 4 december 2023 och stoppdag är den 6 december 2023. Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 4 B är den 8 december 2023.

I oktober/november 2023 genomförde Calmark en företrädesemission som tillförde Bolaget cirka 8,56 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen har nu registrerats på Bolagsverket och sista dag för handel med BTU är den 4 december 2023 och stoppdag är den 6 december 2023. Aktier och teckningsoptioner av serie TO 4 B beräknas distribueras till VP-konto/depå den 8 december 2023.

Efter Bolagsverkets registrering av företrädesemissionen uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 104 605 136 (varav 419 400 A-aktier) stycken och aktiekapitalet till 10 460 513,60 SEK. Härutöver finns det 28 528 668 utestående teckningsoptioner av serie TO 4 B. Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 4 B är den 8 december 2023.

När även kvittningsemissionen av aktier till garanter i företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 112 964 590 aktier (varav 419 400 A-aktier) och aktiekapitalet kommer att uppgå till 11 296 459,00 SEK. Om emissionen av teckningsoptioner av serie TO 4 B till garanter i företrädesemissionen godkänns av extra bolagsstämma den 14 december 2023 och registreras vid Bolagsverket kommer det härutöver att finnas totalt 32 708 395 utestående teckningsoptioner av serie TO 4 B.

Rådgivare

Sedermera Corporate Finance AB har i samband med företrädesemissionen bistått Calmark som finansiell rådgivare, MAQS Advokatbyrå har bistått som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut.

För mer information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 (0)40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

www.sedermera.se

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD
Telefon: +46 70 214 98 93
E-post: anna.soderlund@calmark.se 
www.calmark.se 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som tillverkar och säljer en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer. Det första testet, Neo-Bilirubin, är CE-märkt och mäter bilirubinnivån i helblod för att upptäcka gulsot hos nyfödda. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer på www.calmark.se.