Calmark Sweden AB offentliggör utfall i genomförd företrädesemission

Teckningstiden i Calmark Sweden AB:s (“Calmark” eller “Bolaget”) företrädesemission av units avslutades den 10 november 2023. Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 40,6 procent inklusive teckningsförbindelser, vilket innebär att garantiåtaganden om cirka totalt cirka 19,4 procent har aktiverats för att uppnå en total teckning om 60 procent. Calmark tillförs därmed cirka 8,56 MSEK före emissionskostnader.

Anna Söderlund, VD Calmark, kommenterar

Med kapitalet vi tillförs genom emissionen kan vi fokusera på att identifiera potentiella parters och fortsätta vår försäljning. Jag vill tacka alla tecknare för förtroendet som visats genom denna kapitalisering”.

Teckning, tilldelning och betalning

Företrädesemission tecknades till totalt cirka 5,8 MSEK, inklusive teckningsförbindelser om cirka 1,85 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 40,6 procent. Därutöver har garantiåtaganden om totalt cirka 2,76 MSEK aktiverats, motsvarande cirka 19,4 procent av den totala högsta emissionsvolymen. Total teckningsgrad (inklusive garantiåtagande) uppgår därmed till 60 procent, vilket betyder att Calmark tillförs cirka 8,56 MSEK före emissionskostnader om cirka 2,1 MSEK (varav cirka 0,7 MSEK avser ersättning till garanter förutsatt att samtliga garanter önskar kontant ersättning).

Totalt har 16 768 706 units tecknats med stöd av uniträtter, inklusive teckningsförbindelser. Totalt har 11 759 962 units tecknats utan stöd av uniträtter, inklusive aktiverade garantiåtaganden. Genom företrädesemissionen nyemitteras således 57 057 336 B-aktier och 28 528 668 teckningsoptioner av serie TO 4 B. De tecknare som tilldelas units utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är planerade att skickas ut idag. Tilldelade units utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Ersättning för garantiåtaganden

För bottengarantiåtagandet (nivå upp till 50 procent) erhåller emissionsgaranterna kontant garantiersättning om 10 procent alternativt 21 procent i form av nyemitterade units. För garantiåtaganden på nivån 50 upp till 60 procent utgår kontant garantiersättning om 14 procent alternativt 25 procent i form av nyemitterade units.

Antal aktier och aktiekapital

När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Calmark ha ökat med 57 057 336 B-aktier, från 47 547 800 aktier till 104 605 136 aktier (varav 419 400 A-aktier). Bolagets aktiekapital kommer vid registreringen att ha ökat med 5 705 733,60 SEK, från 4 754 780,00 SEK till 10 460 513,60 SEK. Härutöver kommer det finnas 28 528 668 utestående teckningsoptioner av serie TO 4 B. Den totala utspädningen som den initiala företrädesemissionen medför för de aktieägare som inte har deltagit i företrädesemissionen uppgår till cirka 52,7 procent avseende rösterna och cirka 54,6 procent av kapitalet.

Handel med BTU

Handel med BTU pågår på Spotlight Stock Market till och med den dag då Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Registreringen är beräknad att ske omkring den 23 november 2023.

Teckningsoptioner av serie TO 4 B

En (1) TO 4 B ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Calmark under den period som löper från och med den 7 mars 2024 till och med den 21 mars 2024. Teckningskursen för TO 4 B ska uppgå till sjuttio (70) procent av det volymviktade genomsnittliga priset på aktien enligt den officiella kursstatistiken för Spotlight Stock Market under en period av tjugo (20) handelsdagar som avslutas två (2) bankdagar före nyttjandeperiodens början och teckningskursen kommer att fastställas inom intervallet där kvotvärdet vid den aktuella tidpunkten är den lägsta kursen per ny B-aktie och 0,15 SEK per ny B-aktie är den högsta kursen i intervallet. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre. Bolaget kommer att tillkännage teckningskursen dagen före den första dagen av nyttjandeperioden. Vid fullt utnyttjande av emitterade TO 4 B till högsta teckningskurs tillförs Bolaget ytterligare cirka 4,3 MSEK före transaktionskostnader som beräknas uppgå till cirka 0,5 MSEK.

Genom TO 4 B kan aktiekapitalet öka med maximalt 2 852 866,80 SEK. Under förutsättning att emitterade TO 4 B nyttjas fullt ut kommer dessa att resultera i en utspädning om cirka 20.8 procent av rösterna och cirka 21.4 procent av kapitalet. TO 4 B planeras att tas upp till handel på Spotlight Stock Market snarast efter slutlig registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket. Sista dag för handel i TO 4 B förväntas vara den 19 mars 2024.

Flaggning
Genom förträdesemissionen har Gainbridge Novus Nordic passerat flaggningsgränsen 5 procent. Gainbridge Novus Nordic tecknade (genom teckningsåtagande och genom aktiverat garantiåtagande) totalt 8 044 286 B-aktier och äger efter emissionen 10 381 859 B-aktier. Det nya totala ägandet motsvarar cirka 9,9 procent av kapitalet och 9,5 procent av röster i Bolaget. Före emissionen hade Gainbridge Novus Nordic ett ägande på cirka 4,9 procent av kapitalet och cirka 4,6 procent av rösterna i Bolaget.

Härutöver har Lars Wingefors AB och Johnny Olsson passerat flaggningsgränsen till under 10 procent respektive under 5 procent. Lars Wingefors AB går från ett ägande på cirka 17,9 procent av kapitalet och 18,9 procent av rösterna till ett ägande på cirka 8,1 procent av kapitalet och cirka 8,9 procent av rösterna samtidigt som Johnny Olsson går från ett ägande på cirka 5,4 procent av kapitalet och cirka 5,9 procent av rösterna till ett ägande på cirka 2,4 procent av kapitalet och cirka 2,8 procent av rösterna i Bolaget.

Rådgivare
I samband med Företrädesemissionen har Calmark anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, MAQS Advokatbyrå som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut.

För mer information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 (0)40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

www.sedermera.se

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTU eller andra värdepapper i Calmark Sweden AB och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i det prospekt som offentliggjordes i maj 2023. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTU eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospekt, anmälningssedel och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTU eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlights regelverk.

Denna information är sådan som Calmark Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-11-13 20:18 CET.

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD
Telefon: +46 70 214 98 93
E-post: anna.soderlund@calmark.se 
www.calmark.se 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som tillverkar och säljer en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer. Det första testet, Neo-Bilirubin, är CE-märkt och mäter bilirubinnivån i helblod för att upptäcka gulsot hos nyfödda. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer på www.calmark.se.